ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT        

ประเภท เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) รหัส ก.ร. 222 003 0607 20/2554 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ -
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัสดุฝ่าย ห้อง KR ICT งานคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา อุดหนุน

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) 1 2200 2200 - - - - - ห้อง KR ICT