ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT        

ประเภท เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน รหัส ก.ร. 221 007 0607 36/2554 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัสดุฝ่าย ห้อง KR ICT งานคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      เงินงบประมาณ
วิธีการได้มา      -

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
29/9/2553 อ....... เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 1 - - - - - ใช้งานที่พัสดุฝ่าย งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT ตามเงินงบประมาณ 40 เครื่อง