ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานคอมพิวเตอร์ งานแนะแนว        

ประเภท เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Focus รหัส ก.ร. 221 009 0227 3/2556 ลักษณะ/คุณสมบัติ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Focus รุ่น/แบบ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Focus
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัสดุฝ่าย งานแนะแนว ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
2556 เงินบริจาค นักเรียนชั้นม.6 รุ่นปี 2556 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Focus 1 - - - - - ใช้งานที่พัสดุฝ่าย งานแนะแนว (ห้องพักครูตึก5)