ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานแนะแนว        

ประเภท ตู้แอมป์ช่วยสอน YUGO WMP-336 พร้อมไมค์ฯ รหัส กร. 223 005 0227 2/2555 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ -
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องแนะแนว ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ร้านชัยชนะ
ที่อยู่ ศรีสะเกษ โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
23-Sep-55 อ....... ตู้แอมป์ช่วยสอน YUGO WMP-336 พร้อมไมค์ฯ 1 3950 3950 - - - - - งานแนะแนว