ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานแนะแนว        

ประเภท เครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER DCP – J200 รหัส กร. 221 008 0223 2/2559 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ เครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER DCP – J200
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องแนะแนว ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ร้าน ทวิน ไอที
ที่อยู่ 83/7 ม.13 อ.กันทรารมย์ จ ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์ 045 6510368
ประเภท      เงินงบประมาณ
วิธีการได้มา      -

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
28-Jan-59 เงินงบประมาณ เครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER DCP – J200 1 5940 5940 - - - - - งานแนะแนว