ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานแนะแนว        

ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL HTXJ922 (ไม่มีจอ) รหัส กร. 221 007 0227 2/2559 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL HTXJ922
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้งานที่งานแนะแนว ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ร้าน ทวิน ไอที
ที่อยู่ โทรศัพท์
ประเภท      เงินงบประมาณ
วิธีการได้มา      -

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
1/28/2559 เงินงบประมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL HTXJ922 1 22400 22400 - - - - - ใช้งานที่งานแนะแนว อ.ดิลก