ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด        

ประเภท เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU รหัส ก.ร. 221 009 0223 4/2550 ลักษณะ/คุณสมบัติ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU รุ่น/แบบ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัสดุฝ่าย งานห้องสมุด ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
2550 อ....... เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU 1 - - - - - ใช้งานที่พัสดุฝ่าย งานห้องสมุด