ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานห้องสมุด        

ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer server AT 110 F2AT R7Q00.502 (ไม่มีจอ) รหัส กร. 221 007 0223 1/2555 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ Acer server AT 110 F2AT R7Q00.502 (ไม่มีจอ)
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้งานที่งานห้องสมุด ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ร้าน SK คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ โทรศัพท์
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
14-Jun-55 อ......... เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer server AT 110 F2AT R7Q00.502 (ไม่มีจอ) 1 33,590 33,590 - - - - - ใช้งานที่งานห้องสมุด สำหรับเครื่องลงทะเบียนลายนิ้วมือนักเรียน