ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานห้องสมุด        

ประเภท เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASERJET POR P 1102 รหัส กร. 221 008 0223 1/2559 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ ปริ้นขาวดำ
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสมุด ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค หจก อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส
ที่อยู่ 42”44”46 อ เมือง จ อุบลราชธานี โทรศัพท์
ประเภท      เงินงบประมาณ
วิธีการได้มา      -

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
7-Jan-59 อ......... เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASERJET POR P 1102 1 3300 3300 - - - - - ใช้งานที่ห้องสมุด