ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานห้องสมุด        

ประเภท เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู รหัส กร. 224 014 0217 1/2552 ลักษณะ/คุณสมบัติ เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ รุ่น/แบบ -
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสมุด ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค พิมานเฟอร์นิเจอร์
ที่อยู่ ศรีสะเกษ โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
2552 อ......... เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) 1 - - - - - ใช้งานที่ห้องสมุด