ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานห้องสมุด        

ประเภท เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP J 125 รหัส กร. 221 008 0220 2/2555 ลักษณะ/คุณสมบัติ หมึกภายนอก รุ่น/แบบ ปริ้นสี
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสมุด ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ร้านชัยชนะ
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
16-Nov-54 อ......... เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP J 125 หมึกภายนอก ปริ้นสี 1 6600 6600 - - - - - ใช้งานที่ห้องสมุด