ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 313)        

ประเภท เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 รหัส กร. 221 008 0217 1/2552 ลักษณะ/คุณสมบัติ ปริ้นขาวดำ รุ่น/แบบ HP 1006
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 313) ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
4/30/2552 อ......... เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 1 - - - - - ใช้งานที่ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 315)อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ