ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.สุดเขตต์)        

ประเภท จอ LCD 18.5 นิ้ว ยี่ห้อ LQ รหัส ก.ร. 221 014 0214 1/2556 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ จอ LCD 18.5 นิ้ว ยี่ห้อ LQ
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.สุดเขตต์) ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค เอส เค คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ ศรีสะเกษ โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
2556 อ......... จอ LCD 18.5 นิ้ว ยี่ห้อ LQ 1 4590 4590 - - - - - ใช้งานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.สุดเขตต์)