ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน ห้องสำนักงานวิชาการ        

ประเภท เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง เครื่อง Server HPE Proliantmlis ES 3.3 GHE Intel E3 4 core รหัส กร. 221 007 0217 2/2559 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ -
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสำนักงานวิชาการ อ.สมพงษ์ ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ศรีสะเกษเลเซอร์ปริ้น
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
3/23/2559 อ......... เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง เครื่อง Server HPE Proliantmlis ES 3.3 GHE Intel E3 4 core 1 38,000 38,000 - - - - - ห้องสำนักงานเทคโนโลยีงานอ.สมพงษ์(GPA)