ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน ห้องสำนักงานเทคโนโลยี        

ประเภท เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง เครื่อง Server Jbm x1300 m4 (2582b2a) รหัส กร. 221 007 0217 1/2556 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ -
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสำนักงานเทคโนโลยี ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
10/7/2556 อ......... เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูงเครื่อง Server Jbm x1300 m4 (2582b2a) 1 34,000 34,000 - - - - - ห้องสำนักงานเทคโนโลยีงานคอมพิวเตอร์อ.ไตรรัตน์