ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.สุดเขตต์)        

ประเภท เครื่องเก็บข้อมูล รุ่น/แบบ HDEXT รหัส ก.ร. 222 037 0214 1/2556 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ เครื่องเก็บข้อมูล รุ่น/แบบ HDEXT
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค เอส เค คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ ศรีสะเกษ โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
2556 อ......... เครื่องเก็บข้อมูล รุ่น/แบบ HDEXT 1 3650 3650 - - - - - ใช้งานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.สุดเขตต์)