ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ        

ประเภท แอมช่วยสอน xxl power รหัส กร. 223 005 0207 1/2556 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ แอมช่วยสอน xxl power
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
10-Sep-56 อ......... แอมช่วยสอน xxl power 1 - - - - - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.อนิรุทธิ์)