ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานเทคโนโลยี        

ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU DUO รหัส กร. 221 007 0212 2/2553 ลักษณะ/คุณสมบัติ CPU core E 5300 รุ่น/แบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU DUO
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้งานที่งานวิชาการ GPA ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
5-Mar-53 อ......... เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU DUO core E 5300 (Monitor 18 Samsung) 1 16,500 16,500 - - - - - ใช้งานที่งานวิชาการ GPA สำหรับพ่วงเครื่องตรวจข้อสอบ