ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ        

ประเภท เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400 (M401d) รหัส กร. 221 008 0212 3/2556 ลักษณะ/คุณสมบัติ ปริ้นขาวดำ รุ่น/แบบ เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400 (M401d) S.No VNC3G00693
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
2556 อ......... เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400 (M401d) S.No VNC3G00693 1 - - - - - ใช้งานที่ห้องฝ่ายวิชาการ งานGPA