ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ        

ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo รหัส กร. 222 038 0212 11/2558 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
8-Dec-57 อ......... เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo 1 - - - - - ใช้งานที่งานวิชาการ อ.สมพงษ์