ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานเทคโนโลยี        

ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด รหัส กร. 221 007 0212 13/2558 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้งานที่งานวิชาการ GPA ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
8-Dec-57 งบประมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 1 - - - - - ใช้งานที่งานวิชาการ อ.สมพงษ์