ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานเทคโนโลยี        

ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU รหัส กร. 221 007 0212 3/2554 ลักษณะ/คุณสมบัติ CPU core i3- 2.93 GHZ รุ่น/แบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้งานที่งานวิชาการ GPA ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ร้าน
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
30-Nov-53 อ......... เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU core i3- 2.93 GHZ (Monitor 18.5” Acer) 1 19,600 19,600 - - - - - ใช้งานที่งานวิชาการ GPA อ.สมพงษ์ ละชั่ว