ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน งานเทคโนโลยี        

ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส กร. 221 007 0212 6/2554 ลักษณะ/คุณสมบัติ Intel core i3-2100 3.10 GHz รุ่น/แบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดพร้อมจอแบน
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้งานที่งานวิชาการ GPA ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ร้าน SK คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
28-May-54 งบประมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดพร้อมจอแบน Intel core i3-2100 3.10 GHz 1 - - - - - ใช้งานที่งานวิชาการ GPA