ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี        

ประเภท โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ลูกข่าย(สำหรับนักเรียน) รหัส ก.ร. 224 009 0217 1/2555 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ -
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ครุภัณฑ์โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      เงินงบประมาณ
วิธีการได้มา      -

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
2555 งบประมาณ 250,000 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ลูกข่าย(สำหรับนักเรียน) 1 - - - - - ใช้งานที่งานเทคโนโลยี ห้อง 311