ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ...โรงเรียนกันทรารมณ์...        
หน่วยงาน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)        

ประเภท โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน รหัส กร. 222 003 0217 24/2557 ลักษณะ/คุณสมบัติ - รุ่น/แบบ -
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง315) ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค -
ที่อยู่ - โทรศัพท์ -
ประเภท      -
วิธีการได้มา      ตกลงราคา

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม มูลค่ารวม อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
25-Nov-57 อ....... โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน 1 - - - - - ใช้งานที่ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)