รายการทะเบียนคุมทรัพย์สิน ระบบบริหารจัดการทะเบียนคุมสินทรัพย์ โรงเรียนกันทรารมณ์

รายการทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ID รหัสครุภัณฑ์ วันเดือนปี ประเภท รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ PRINT
1 ก.ร. 221 007 0217 1/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
2 ก.ร. 221 007 0217 2/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
3 ก.ร. 221 007 0217 3/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
4 ก.ร. 221 007 0217 4/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
5 ก.ร. 221 007 0217 5/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
6 ก.ร. 221 007 0217 6/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
7 ก.ร. 221 007 0217 7/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
8 ก.ร. 221 007 0217 8/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
9 ก.ร. 221 007 0217 9/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
10 ก.ร. 221 007 0217 10/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
11 ก.ร. 221 007 0217 11/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
12 ก.ร. 221 007 0217 12/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
13 ก.ร. 221 007 0217 13/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
14 ก.ร. 221 007 0217 14/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
15 ก.ร. 221 007 0217 15/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
16 ก.ร. 221 007 0217 16/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
17 ก.ร. 221 007 0217 17/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
18 ก.ร. 221 007 0217 18/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
19 ก.ร. 221 007 0217 19/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
20 ก.ร. 221 007 0217 20/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
21 ก.ร. 221 007 0217 21/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
22 ก.ร. 221 007 0217 22/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
23 ก.ร. 221 007 0217 23/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
24 ก.ร. 221 007 0217 24/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
25 ก.ร. 221 007 0217 25/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
26 ก.ร. 221 007 0217 26/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
27 ก.ร. 221 007 0217 27/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
28 ก.ร. 221 007 0217 28/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
29 ก.ร. 221 007 0217 29/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
30 ก.ร. 221 007 0217 30/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
31 ก.ร. 221 007 0217 31/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
32 ก.ร. 221 007 0217 32/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
33 ก.ร. 221 007 0217 33/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
34 ก.ร. 221 007 0217 34/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
35 ก.ร. 221 007 0217 35/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
36 ก.ร. 221 007 0217 36/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
37 ก.ร. 221 007 0217 37/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
38 ก.ร. 221 007 0217 38/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
39 ก.ร. 221 007 0217 39/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
40 ก.ร. 221 007 0217 40/2555 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
41 ก.ร. 221 007 0217 41/2556 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
42 ก.ร. 221 007 0217 42/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
43 ก.ร. 221 007 0217 43/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
44 ก.ร. 221 007 0217 44/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
45 ก.ร. 221 007 0217 45/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
46 ก.ร. 221 034 0217 1/2554 2554 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง(สำหรับครู) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง(สำหรับครู) ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
47 ก.ร. 221 011 0507 1/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
48 ก.ร. 221 011 0507 2/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
49 ก.ร. 221 011 0507 3/2554 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book(งบห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งบปี 2554 งบ 976800) เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
50 กร. 222 035 0217 1/2554 2554 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch Type A) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch Type A) ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
51 กร. 222 035 0217 2/2554 2554 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch Type A) ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
52 กร. 222 036 0217 1/2554 2554 Access Point Access Point ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
53 กร. 222 036 0217 2/2554 2554 Access Point ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
54 กร. 223 009 0217 1/2554 2554 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
55 กร. 222 034 0217 5/2554 2554 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
56 กร. 222 034 0217 6/2554 2554 เครื่องพิมพ์ชนิด Multi function ชนิดพ่นหมึก เครื่องพิมพ์ชนิด Multi function ชนิดพ่นหมึก ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
57 กร. 221 037 0217 1/2554 2554 เครื่องโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอรับภาพ เครื่องโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอรับภาพ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
58 กร. 224 009 0217 1/2554 2554 โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับครู โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับครู ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
59 กร. 224 009 0217 1/2554 2554 เก้าอี้ ครู เก้าอี้ ครู ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(311)
Sticker ทะเบียนฯ
60 กร. 221 034 0217 1/2557 25-Nov-57 คอมพิวเตอร์สำหรับครู คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
61 กร. 221 007 0217 1/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
62 กร. 221 007 0217 2/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
63 กร. 221 007 0217 3/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
64 กร. 221 007 0217 4/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
65 กร. 221 007 0217 5/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
66 กร. 221 007 0217 6/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
67 กร. 221 007 0217 7/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
68 กร. 221 007 0217 8/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
69 กร. 221 007 0217 9/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
70 กร. 221 007 0217 10/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
71 กร. 221 007 0217 11/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
72 กร. 221 007 0217 12/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
73 กร. 221 007 0217 13/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
74 กร. 221 007 0217 14/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
75 กร. 221 007 0217 15/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
76 กร. 221 007 0217 16/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
77 กร. 221 007 0217 17/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
78 กร. 221 007 0217 18/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
79 กร. 221 007 0217 19/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
80 กร. 221 007 0217 20/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
81 กร. 221 007 0217 21/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
82 กร. 221 007 0217 22/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
83 กร. 221 007 0217 23/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
84 กร. 221 007 0217 24/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
85 กร. 221 007 0217 25/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
86 กร. 221 007 0217 26/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
87 กร. 221 007 0217 27/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
88 กร. 221 007 0217 28/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
89 กร. 221 007 0217 29/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
90 กร. 221 007 0217 30/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
91 กร. 221 007 0217 31/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
92 กร. 221 007 0217 32/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
93 กร. 221 007 0217 33/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
94 กร. 221 007 0217 34/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
95 กร. 221 007 0217 35/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
96 กร. 221 007 0217 36/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
97 กร. 221 007 0217 37/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
98 กร. 221 007 0217 38/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
99 กร. 221 007 0217 39/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
100 กร. 221 007 0217 40/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
101 กร. 221 007 0217 41/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
102 กร. 221 007 0217 42/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
103 กร. 221 007 0217 43/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
104 กร. 221 007 0217 44/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
105 กร. 221 007 0217 45/2557 25-Nov-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับครู ALL- IN –ONE PC NON TOUCH CPU Intel Core i3-4150 3.50 GHz Monitor 19.5”ครุภัณฑ์ห้อง 315 งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2557 งบเช่า/ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
106 กร. 224 009 0217 1/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับ ครูผู้สอน โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
107 กร. 224 014 0217 1/2557 25-Nov-57 เก้าอี้สำหรับ ครูผู้สอน เก้าอี้ ครู ครุภัณฑ์ห้อง 315 ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
108 กร. 222 003 0217 1/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
109 กร. 222 003 0217 2/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
110 กร. 222 003 0217 3/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
111 กร. 222 003 0217 4/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
112 กร. 222 003 0217 5/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
113 กร. 222 003 0217 6/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
114 กร. 222 003 0217 7/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
115 กร. 222 003 0217 8/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
116 กร. 222 003 0217 9/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
117 กร. 222 003 0217 10/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
118 กร. 222 003 0217 11/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
119 กร. 222 003 0217 12/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
120 กร. 222 003 0217 13/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
121 กร. 222 003 0217 14/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
122 กร. 222 003 0217 15/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
123 กร. 222 003 0217 16/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
124 กร. 222 003 0217 17/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
125 กร. 222 003 0217 18/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
126 กร. 222 003 0217 19/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
127 กร. 222 003 0217 20/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
128 กร. 222 003 0217 21/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
129 กร. 222 003 0217 22/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
130 กร. 222 003 0217 23/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
131 กร. 222 003 0217 24/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
132 กร. 222 003 0217 25/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
133 กร. 222 003 0217 26/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
134 กร. 222 003 0217 27/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
135 กร. 222 003 0217 28/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
136 กร. 222 003 0217 29/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
137 กร. 222 003 0217 30/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
138 กร. 222 003 0217 31/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
139 กร. 222 003 0217 32/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
140 กร. 222 003 0217 33/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
141 กร. 222 003 0217 34/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
142 กร. 222 003 0217 35/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
143 กร. 222 003 0217 36/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
144 กร. 222 003 0217 37/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
145 กร. 222 003 0217 38/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
146 กร. 222 003 0217 39/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
147 กร. 222 003 0217 40/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
148 กร. 222 003 0217 41/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
149 กร. 222 003 0217 42/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
150 กร. 222 003 0217 43/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
151 กร. 222 003 0217 44/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
152 กร. 222 003 0217 45/2557 25-Nov-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
153 กร. 222 003 0217 1/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
154 กร. 222 003 0217 2/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
155 กร. 222 003 0217 3/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
156 กร. 222 003 0217 4/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
157 กร. 222 003 0217 5/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
158 กร. 222 003 0217 6/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
159 กร. 222 003 0217 7/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
160 กร. 222 003 0217 8/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
161 กร. 222 003 0217 9/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
162 กร. 222 003 0217 10/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
163 กร. 222 003 0217 11/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
164 กร. 222 003 0217 12/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
165 กร. 222 003 0217 13/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
166 กร. 222 003 0217 14/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
167 กร. 222 003 0217 15/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
168 กร. 222 003 0217 16/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
169 กร. 222 003 0217 17/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
170 กร. 222 003 0217 18/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
171 กร. 222 003 0217 19/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
172 กร. 222 003 0217 20/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
173 กร. 222 003 0217 21/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
174 กร. 222 003 0217 22/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
175 กร. 222 003 0217 23/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
176 กร. 222 003 0217 24/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
177 กร. 222 003 0217 25/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
178 กร. 222 003 0217 26/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
179 กร. 222 003 0217 27/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
180 กร. 222 003 0217 28/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
181 กร. 222 003 0217 29/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
182 กร. 222 003 0217 30/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
183 กร. 222 003 0217 31/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
184 กร. 222 003 0217 32/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
185 กร. 222 003 0217 33/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
186 กร. 222 003 0217 34/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
187 กร. 222 003 0217 35/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
188 กร. 222 003 0217 36/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
189 กร. 222 003 0217 37/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
190 กร. 222 003 0217 38/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
191 กร. 222 003 0217 39/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
192 กร. 222 003 0217 40/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
193 กร. 222 003 0217 41/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
194 กร. 222 003 0217 42/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
195 กร. 222 003 0217 43/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
196 กร. 222 003 0217 44/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
197 กร. 222 003 0217 45/2554 25-Nov-57 เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้นักเรียน ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
198 กร. 222 035 0217 1/2557 25-Nov-57 HUB SWITCHING 10/100/1000 24 PORT GIG HUB SWITCHING 10/100/1000 24 PORT GIG ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
199 กร. 222 035 0217 2/2557 25-Nov-57 HUB SWITCHING 10/100/1000 24 PORT GIG HUB SWITCHING 10/100/1000 24 PORT GIG ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(315)
Sticker ทะเบียนฯ
200 ก.ร. 221 007 0217 1/2555 2555 เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
201 ก.ร. 221 036 0217 1/2555 2555 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย(AccessPoint) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย(AccessPoint) ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
202 ก.ร. 224 009 0217 1/2555 2555 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ลูกข่าย(สำหรับนักเรียน) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ลูกข่าย(สำหรับนักเรียน) ฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
203 กร. 224 010 0201 1/2553 2553 โต๊ะทำงาน สำหรับครู โต๊ะทำงาน สำหรับครู ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
204 กร. 221 008 0201 2/2553 5-Feb-53 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
205 กร. 221 008 0201 2/2556 20-Nov-55 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
206 กร. 224 014 0201 5/2555 28-Sep-55 เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
207 กร. 224 014 0201 6/2555 28-Sep-55 เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
208 กร. 224 014 0201 7/2555 28-Sep-55 เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
209 กร. 224 014 0201 8/2555 28-Sep-55 เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
210 กร. 224 014 0201 4/2553 14/12/2552 เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
211 กร. 221 007 0201 3/2553 19-Feb-53 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
212 วถ.กร. 0201 1/2552 25-Nov-51 โทรศัพท์ Panasonic KX 3TS500MX โทรศัพท์ Panasonic KX 3TS500MX ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
213 กร. 221 007 0201 1/2552 12/16/2551 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
214 กร. 221 007 0201 2/2552 12/16/2551 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
215 กร. 223 009 0201 1 /2552 3-May-52 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
216 กร. 223 009 0201 2 /2552 3-May-52 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
217 กร. 223 009 0201 3 /2552 3-May-52 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
218 กร. 223 009 0201 4 /2552 3-May-52 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
219 กร. 223 009 0201 5 /2552 3-May-52 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
220 กร. 221 008 0201 1/2552 30-Apr-52 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ HP 1006 ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
221 กร. 224 008 0201 1/2552 3-May-52 ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
222 กร. 224 008 0201 2/2552 3-May-52 ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
223 กร. 224 008 0201 3/2552 3-May-52 ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
224 กร. 224 008 0201 4/2552 3-May-52 ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
225 กร. 224 008 0201 5/2552 3-May-52 ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
226 กร. 224 008 0201 6/2552 3-May-52 ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
227 กร. 224 008 0201 7/2559 3-May-52 ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
228 กร. 224 008 0201 9/2559 3-May-52 ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
229 กร. 224 008 0201 10/2559 3-May-52 ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ตู้ใต้หน้าต่างเหล็ก 2 บานเปิด กระจกขาว ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
230 กร. 224 014 0201 1/2552 3-May-52 เก้าอี้ทำงานมีล้อ สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
231 กร. 224 014 0201 2/2552 3-May-52 เก้าอี้ทำงานมีล้อ สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
232 กร. 224 014 0201 3/2552 3-May-52 เก้าอี้ทำงานมีล้อ สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
233 กร. 224 009 0201 1/2552 2552 โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
234 กร. 224 009 0201 2/2552 2552 โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
235 กร. 222 008 0207 1/2556 9-Aug-56 เครื่องปริ้นเตอร์ HP เครื่องปริ้นเตอร์ HP Pro 100 color All-in-one ( M401d ) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
236 กร. 221 024 0207 1/2553 26-Feb-53 เครื่องตรวจข้อสอบ เครื่องตรวจข้อสอบ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
237 กร. 221 024 0207 2/2553 26-Feb-53 เครื่องตรวจข้อสอบ เครื่องตรวจข้อสอบ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
238 กร. 221 009 0207 1/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศDaisenko ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
239 กร. 221 009 0207 2/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศDaisenko ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
240 กร. 221 009 0207 3/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศDaisenko ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
241 กร. 221 009 0207 4/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศAir inter ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
242 กร. 221 009 0207 5/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศAir inter ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
243 กร. 221 009 0207 6/2558 4/21/2558 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศMitzuta ขนาด 36000 BTU ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
244 กร. 224 014 0201 1/2555 28/9/2555 เก้าอี้ทำงานมีล้อ เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
245 กร. 224 014 0201 2/2555 28/9/2555 เก้าอี้ทำงานมีล้อ เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
246 กร. 224 010 0201 2/2555 28/9/2555 โต๊ะทำงาน สำหรับครู โต๊ะทำงานสำหรับครู ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
247 กร. 224 010 0201 1/2555 28/9/2555 โต๊ะทำงาน สำหรับครู โต๊ะทำงานสำหรับครู ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
248 กร. 221 011 0212 1/2552 4/30/2552 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา SONY เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา SONY ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
249 กร. 221 016 0212 1/2552 5/22/2552 เครื่อง Scan HP G 3110 เครื่อง Scan HP G 3110 ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
250 กร. 221 007 0212 4/2554 28-May-54 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดพร้อมจอแบน Intel core i3-2100 3.10 GHz งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
251 กร. 221 007 0212 5/2554 28-May-54 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดพร้อมจอแบน Intel core i3-2100 3.10 GHz งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
252 กร. 221 007 0212 6/2554 28-May-54 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดพร้อมจอแบน Intel core i3-2100 3.10 GHz งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
253 กร. 221 007 0212 7/2554 28-May-54 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดพร้อมจอแบน Intel core i3-2100 3.10 GHz งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
254 กร. 221 007 0212 3/2554 30-Nov-53 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU core i3- 2.93 GHZ (Monitor 18.5” Acer) งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
255 กร. 221 007 0212 13/2558 8-Dec-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
256 กร. 221 045 0212 5/2558 8-Dec-57 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
257 กร. 221 014 0212 1/2558 8-Dec-57 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
258 กร. 222 038 0212 8/2558 8-Dec-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
259 กร. 222 038 0212 9/2558 8-Dec-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
260 กร. 222 038 0212 10/2558 8-Dec-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
261 กร. 222 038 0212 11/2558 8-Dec-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
262 กร. 222 038 0212 12/2558 8-Dec-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one Lenovo ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
263 กร. 224 014 0212 1/2556 29/5/2556 เก้าอี้ทำงานมีล้อ สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
264 กร. 224 014 0212 2/2556 29/5/2556 เก้าอี้ทำงานมีล้อ สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
265 กร. 221 008 0212 1/2555 2555 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ขาวดำ HP 1320 ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
266 กร. 221 008 0212 2/2555 2555 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ขาวดำ HP 1320 ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
267 กร. 221 008 0212 3/2556 2556 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400 (M401d) เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400 (M401d) S.No VNC3G00693 ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
268 กร. 221 008 0212 4/2556 2556 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400 (M401d) เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400 (M401d) S.No VNC3G00693 ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
269 กร. 221 007 0212 1/2553 5-Mar-53 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU DUO เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU DUO core E 5300 (Monitor 18 Samsung) งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
270 กร. 221 007 0212 2/2553 5-Mar-53 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU DUO เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU DUO core E 5300 (Monitor 18 Samsung) งานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
271 กร. 221 008 0214 1/2556 10/7/2556 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother dcp-j315w เครื่องปริ้นเตอร์ Brother dcp-j315w ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
272 กร. 223 005 0207 1/2556 10-Sep-56 แอมช่วยสอน xxl power แอมช่วยสอน xxl power ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
273 กร. 224 014 0214 1/2553 14-Dec-52 เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
274 กร. 224 015 0214 1/2553 14-Dec-52 ประเภท ตู้ใต้หน้าต่างบานเลื่อน ตู้ใต้หน้าต่างบานเลื่อน ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
275 กร. 224 015 0214 2/2553 14-Dec-52 ประเภท ตู้ใต้หน้าต่างบานเลื่อน ตู้ใต้หน้าต่างบานเลื่อน ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
276 กร. 224 010 0214 1/2553 14-Dec-52 โต๊ะทำงานครู โต๊ะทำงานครู ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
277 กร. 223 009 0214 1/2556 15-Nov-55 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
278 กร. 223 006 0214 1/2552 4/30/2552 Mixing M20 PSP Professional Mixing Mixing M20 PSP Professional Mixing ฝ่ายวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
279 ก.ร. 222 037 0214 1/2556 2556 เครื่องเก็บข้อมูล รุ่น/แบบ HDEXT เครื่องเก็บข้อมูล รุ่น/แบบ HDEXT กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.สุดเขตต์)
Sticker ทะเบียนฯ
280 กร. 221 007 0217 1/2556 10/7/2556 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง เครื่อง Server Jbm x1300 m4 (2582b2a) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูงเครื่อง Server Jbm x1300 m4 (2582b2a) ห้องสำนักงานเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
281 กร. 221 007 0217 2/2559 3/23/2559 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง เครื่อง Server HPE Proliantmlis ES 3.3 GHE Intel E3 4 core เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง เครื่อง Server HPE Proliantmlis ES 3.3 GHE Intel E3 4 core ห้องสำนักงานวิชาการ
Sticker ทะเบียนฯ
282 ก.ร. 221 014 0214 1/2556 2556 จอ LCD 18.5 นิ้ว ยี่ห้อ LQ จอ LCD 18.5 นิ้ว ยี่ห้อ LQ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.สุดเขตต์)
Sticker ทะเบียนฯ
283 กร. 224 010 0217 1/2552 5/11/2552 โต๊ะทำงาน สำหรับครู โต๊ะทำงาน สำหรับครู ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 313)
Sticker ทะเบียนฯ
284 กร. 224 010 0217 2/2552 5/11/2552 โต๊ะทำงาน สำหรับครู โต๊ะทำงาน สำหรับครู ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 313)
Sticker ทะเบียนฯ
285 กร. 224 014 0217 1/2552 5/11/2552 เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 313)
Sticker ทะเบียนฯ
286 กร. 224 014 0217 2/2552 5/11/2552 เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 313)
Sticker ทะเบียนฯ
287 กร. 221 008 0217 1/2552 4/30/2552 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 313)
Sticker ทะเบียนฯ
288 กร. 221 008 0217 2/2552 4/30/2552 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 313)
Sticker ทะเบียนฯ
289 กร. 221 008 0217 3/2552 4/30/2552 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 313)
Sticker ทะเบียนฯ
290 กร. 221 008 0217 4/2552 4/30/2552 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 1006 ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 316)
Sticker ทะเบียนฯ
291 กร. 221 008 0220 2/2555 16-Nov-54 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP J 125 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP J 125 หมึกภายนอก ปริ้นสี งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
292 กร. 221 008 0220 1/2552 28-May-52 เครื่องปริ้นเตอร์ HP 1006 เครื่องปริ้นเตอร์ HP 1006 งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
293 กร. 222 032 0220 1/2558 11/12/2557 เครื่องโปรเจคเตอร์ Acer p1173 DLP PROJECTOR เครื่องปริ้นเตอร์ HP 1006 ห้องICT
Sticker ทะเบียนฯ
294 กร. 224 010 0220 1/2552 2552 โต๊ะทำงาน สำหรับครู โต๊ะทำงาน สำหรับครู งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
295 กร. 224 014 0217 1/2552 2552 เก้าอี้ทำงาน สำหรับครู เก้าอี้ทำงานสำหรับครู (มีล้อเลื่อน) งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
296 กร. 221 008 0223 2/2559 12-Jan-59 เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L555 เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L555 งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
297 กร. 221 008 0223 1/2559 7-Jan-59 เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASERJET POR P 1102 เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASERJET POR P 1102 งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
298 กร. 221 007 0223 1/2555 14-Jun-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer server AT 110 F2AT R7Q00.502 (ไม่มีจอ) เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer server AT 110 F2AT R7Q00.502 (ไม่มีจอ) งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
299 KR. 222 043 0223 1/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
300 KR. 222 043 0223 2/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
301 KR. 222 043 0223 3/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
302 KR. 222 043 0223 4/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
303 KR. 222 043 0223 5/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
304 KR. 222 043 0223 6/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
305 KR. 222 043 0223 7/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
306 KR. 222 043 0223 8/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
307 KR. 222 043 0223 9/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
308 KR. 222 043 0223 10/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
309 KR. 222 043 0223 11/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
310 KR. 222 043 0223 12//2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
311 KR. 222 043 0223 13/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
312 KR. 222 043 0223 14/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
313 KR. 222 043 0223 15/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
314 KR. 222 043 0223 16/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
315 KR. 222 043 0223 17/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
316 KR. 222 043 0223 18/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
317 KR. 222 043 0223 19/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
318 KR. 222 043 0223 20/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
319 KR. 222 043 0223 21/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
320 KR. 222 043 0223 22/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
321 KR. 222 043 0223 23/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
322 KR. 222 043 0223 24/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
323 KR. 222 043 0223 25/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
324 KR. 222 043 0223 26/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
325 KR. 222 043 0223 27/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
326 KR. 222 043 0223 28/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
327 KR. 222 043 0223 29/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
328 KR. 222 043 0223 30/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
329 KR. 222 043 0223 31/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
330 KR. 222 043 0223 32/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
331 KR. 222 043 0223 33/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
332 KR. 222 043 0223 34/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
333 KR. 222 043 0223 35/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
334 KR. 222 043 0223 36/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
335 KR. 222 043 0223 37/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
336 KR. 222 043 0223 38/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
337 KR. 222 043 0223 39/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
338 KR. 222 043 0223 40/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
339 KR. 222 043 0223 41/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
340 KR. 222 043 0223 42/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
341 KR. 222 043 0223 43/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
342 KR. 222 043 0223 44/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
343 KR. 222 043 0223 45/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
344 KR. 222 043 0223 46/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
345 KR. 222 043 0223 47/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
346 KR. 222 043 0223 48/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
347 KR. 222 043 0223 49/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
348 KR. 222 043 0223 50/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
349 KR. 222 043 0223 51/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
350 KR. 222 043 0223 52/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
351 KR. 222 043 0223 53/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
352 KR. 222 043 0223 54/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
353 KR. 222 043 0223 55/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
354 KR. 222 043 0223 56/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
355 KR. 222 043 0223 57/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
356 KR. 222 043 0223 58/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
357 KR. 222 043 0223 59/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
358 KR. 222 043 0223 60/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
359 KR. 222 043 0223 61/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
360 KR. 222 043 0223 62/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
361 KR. 222 043 0223 63/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
362 KR. 222 043 0223 64/2556 10/29/2556 เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก เก้าอี้เบาะไม้ขาเหล็กมีพนัก ห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
363 ก.ร. 221 009 0223 1/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
364 ก.ร. 221 009 0223 2/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
365 ก.ร. 221 009 0223 3/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
366 ก.ร. 221 009 0223 4/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
367 ก.ร. 221 009 0223 5/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
368 ก.ร. 221 009 0223 6/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Farmily Air เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Farmily Air งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
369 ก.ร. 221 009 0223 7/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ไม่มียี่ห้อ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ไม่มียี่ห้อ งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด ห้องสมุดเสียง
Sticker ทะเบียนฯ
370 ก.ร. 221 009 0223 8/2553 2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Fujibishi เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Fujibishi งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
371 ก.ร. 221 009 0223 9/2553 2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Fujibishi เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Fujibishi งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
372 ก.ร. 221 009 0223 10/2553 2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Fujibishi เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Fujibishi งานคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
Sticker ทะเบียนฯ
373 กร. 221 007 0227 2/2559 1/28/2559 เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL HTXJ922 (ไม่มีจอ) เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL HTXJ922 งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
374 กร. 221 008 0223 2/2559 28-Jan-59 เครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER DCP – J200 เครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER DCP – J200 งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
375 กร. 227 003 0227 1 /2556 12-Sep-56 ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
376 กร. 224 015 0224 1 /2555 7-Nov-54 ตู้ใต้หน้าต่างบานเลื่อน ตู้ใต้หน้าต่างบานเลื่อน งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
377 กร. 222 033 0224 1/2551 2551 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ได้มาจากการบริจาค) เครื่องคอมพิวเตอร์ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
378 กร. 222 033 0224 2/2551 2551 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ได้มาจากการบริจาค) เครื่องคอมพิวเตอร์ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
379 กร. 222 033 0224 3/2551 2551 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ได้มาจากการบริจาค) เครื่องคอมพิวเตอร์ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
380 กร. 222 033 0224 4/2551 2551 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ได้มาจากการบริจาค) เครื่องคอมพิวเตอร์ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
381 กร. 222 026 0224 1/2555 16-Jan-55 โทรทัศน์ 24” LCD ACONATIC โทรทัศน์ 24” LCD ACONATIC งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
382 กร. 221 007 0224 1/2553 5-Mar-53 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
383 กร. 223 005 0227 1/2555 23-Sep-55 ตู้แอมป์ช่วยสอน YUGO WMP-336 พร้อมไมค์ฯ ตู้แอมป์ช่วยสอน YUGO WMP-336 พร้อมไมค์ฯ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
384 กร. 223 005 0227 2/2555 23-Sep-55 ตู้แอมป์ช่วยสอน YUGO WMP-336 พร้อมไมค์ฯ ตู้แอมป์ช่วยสอน YUGO WMP-336 พร้อมไมค์ฯ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
385 กร. 221 036 0227 1/2558 5/20/2558 LCD 46” LCD 46” งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
386 กร. 221 015 0227 1/2558 5/20/2558 กล้องดิจิตอล กล้องดิจิตอล งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
387 กร. 224 014 0224 1/2551 2551 ตู้ 15 ลิ้นชัก ตู้ 15 ลิ้นชัก งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
388 ก.ร. 221 009 0227 1/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Mitsuta 25000 BTU ชนิดแขวน Mitsuta 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
389 ก.ร. 221 009 0227 2/2556 2556 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Focus เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Focus งานคอมพิวเตอร์ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
390 ก.ร. 221 009 0227 3/2556 2556 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Focus เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Focus งานคอมพิวเตอร์ งานแนะแนว
Sticker ทะเบียนฯ
391 ก.ร. 221 009 0607 1/2554 29/9/2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT ICT
Sticker ทะเบียนฯ
392 ก.ร. 221 009 0607 2/2554 29/9/2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT ICT
Sticker ทะเบียนฯ
393 ก.ร. 221 009 0607 3/2554 29/9/2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT ICT
Sticker ทะเบียนฯ
394 ก.ร. 221 009 0607 4/2554 29/9/2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT ICT
Sticker ทะเบียนฯ
395 ก.ร. 221 009 0607 5/2554 29/9/2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT ICT
Sticker ทะเบียนฯ
396 ก.ร. 221 009 0607 6/2554 29/9/2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT ICT
Sticker ทะเบียนฯ
397 ก.ร. 221 034 0607 1/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับคลังข้อสอบ Server Acer Intel Pentium Processor เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับคลังข้อสอบ Server Acer Intel Pentium Processor งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
398 ก.ร. 221 034 0607 2/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง(สำหรับครู) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง(สำหรับครู) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
399 ก.ร. 221 007 0607 1/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
400 ก.ร. 221 007 0607 2/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
401 ก.ร. 221 007 0607 3/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
402 ก.ร. 221 007 0607 4/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
403 ก.ร. 221 007 0607 5/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
404 ก.ร. 221 007 0607 6/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
405 ก.ร. 221 007 0607 7/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
406 ก.ร. 221 007 0607 8/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
407 ก.ร. 221 007 0607 9/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
408 ก.ร. 221 007 0607 10/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
409 ก.ร. 221 007 0607 11/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
410 ก.ร. 221 007 0607 12/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
411 ก.ร. 221 007 0607 13/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
412 ก.ร. 221 007 0607 14/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
413 ก.ร. 221 007 0607 15/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
414 ก.ร. 221 007 0607 16/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
415 ก.ร. 221 007 0607 17/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
416 ก.ร. 221 007 0607 18/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
417 ก.ร. 221 007 0607 19/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
418 ก.ร. 221 007 0607 20/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
419 ก.ร. 221 007 0607 21/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
420 ก.ร. 221 007 0607 22/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
421 ก.ร. 221 007 0607 23/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
422 ก.ร. 221 007 0607 24/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
423 ก.ร. 221 007 0607 25/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
424 ก.ร. 221 007 0607 26/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
425 ก.ร. 221 007 0607 27/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
426 ก.ร. 221 007 0607 28/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
427 ก.ร. 221 007 0607 29/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
428 ก.ร. 221 007 0607 30/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
429 ก.ร. 221 007 0607 31/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
430 ก.ร. 221 007 0607 32/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
431 ก.ร. 221 007 0607 33/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
432 ก.ร. 221 007 0607 34/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
433 ก.ร. 221 007 0607 35/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
434 ก.ร. 221 007 0607 36/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
435 ก.ร. 221 007 0607 37/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
436 ก.ร. 221 007 0607 38/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
437 ก.ร. 221 007 0607 39/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
438 ก.ร. 221 007 0607 40/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
439 ก.ร. 221 007 0607 41/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
440 ก.ร. 221 007 0607 42/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
441 ก.ร. 221 007 0607 43/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
442 ก.ร. 221 007 0607 44/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
443 ก.ร. 221 007 0607 45/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
444 ก.ร. 221 007 0607 46/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
445 ก.ร. 221 007 0607 47/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
446 ก.ร. 221 007 0607 48/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
447 ก.ร. 221 007 0607 49/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
448 ก.ร. 221 007 0607 50/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
449 ก.ร. 221 007 0607 51/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
450 ก.ร. 221 007 0607 52/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
451 ก.ร. 221 007 0607 53/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
452 ก.ร. 221 007 0607 54/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
453 ก.ร. 221 007 0607 55/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
454 ก.ร. 221 007 0607 56/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
455 ก.ร. 221 007 0607 57/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
456 ก.ร. 221 007 0607 58/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
457 ก.ร. 221 007 0607 59/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
458 ก.ร. 221 007 0607 60/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
459 ก.ร. 221 007 0607 61/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
460 ก.ร. 221 007 0607 62/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
461 ก.ร. 221 007 0607 63/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
462 ก.ร. 221 007 0607 64/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
463 ก.ร. 221 007 0607 65/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
464 ก.ร. 221 007 0607 66/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
465 ก.ร. 221 007 0607 67/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
466 ก.ร. 221 007 0607 68/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
467 ก.ร. 221 007 0607 69/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
468 ก.ร. 221 007 0607 70/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
469 ก.ร. 221 007 0607 71/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
470 ก.ร. 221 007 0607 72/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
471 ก.ร. 221 007 0607 73/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
472 ก.ร. 221 007 0607 74/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
473 ก.ร. 221 007 0607 75/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
474 ก.ร. 221 007 0607 76/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
475 ก.ร. 221 007 0607 77/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
476 ก.ร. 221 007 0607 78/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
477 ก.ร. 221 007 0607 79/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
478 ก.ร. 221 007 0607 80/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
479 ก.ร. 221 007 0607 81/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
480 ก.ร. 221 007 0607 82/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
481 ก.ร. 221 007 0607 83/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
482 ก.ร. 221 007 0607 84/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
483 ก.ร. 221 007 0607 85/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
484 ก.ร. 221 007 0607 86/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
485 ก.ร. 221 007 0607 87/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
486 ก.ร. 221 007 0607 88/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
487 ก.ร. 221 007 0607 89/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
488 ก.ร. 221 007 0607 90/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
489 ก.ร. 221 007 0607 91/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
490 ก.ร. 221 007 0607 92/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
491 ก.ร. 221 007 0607 93/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
492 ก.ร. 221 007 0607 94/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
493 ก.ร. 221 007 0607 95/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
494 ก.ร. 221 007 0607 96/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
495 ก.ร. 221 007 0607 97/2554 29/9/2553 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
496 ก.ร. 222 003 0607 1/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
497 ก.ร. 222 003 0607 2/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
498 ก.ร. 222 003 0607 3/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
499 ก.ร. 222 003 0607 4/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
500 ก.ร. 222 003 0607 5/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
501 ก.ร. 222 003 0607 6/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
502 ก.ร. 222 003 0607 7/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
503 ก.ร. 222 003 0607 8/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
504 ก.ร. 222 003 0607 9/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
505 ก.ร. 222 003 0607 10/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
506 ก.ร. 222 003 0607 11/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
507 ก.ร. 222 003 0607 12/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
508 ก.ร. 222 003 0607 13/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
509 ก.ร. 222 003 0607 14/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
510 ก.ร. 222 003 0607 15/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
511 ก.ร. 222 003 0607 16/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
512 ก.ร. 222 003 0607 17/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
513 ก.ร. 222 003 0607 18/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
514 ก.ร. 222 003 0607 19/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
515 ก.ร. 222 003 0607 20/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
516 ก.ร. 222 003 0607 21/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
517 ก.ร. 222 003 0607 22/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
518 ก.ร. 222 003 0607 23/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
519 ก.ร. 222 003 0607 24/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
520 ก.ร. 222 003 0607 25/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
521 ก.ร. 222 003 0607 26/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
522 ก.ร. 222 003 0607 27/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
523 ก.ร. 222 003 0607 28/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
524 ก.ร. 222 003 0607 29/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
525 ก.ร. 222 003 0607 30/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
526 ก.ร. 222 003 0607 31/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
527 ก.ร. 222 003 0607 32/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
528 ก.ร. 222 003 0607 33/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
529 ก.ร. 222 003 0607 34/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
530 ก.ร. 222 003 0607 35/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
531 ก.ร. 222 003 0607 36/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
532 ก.ร. 222 003 0607 37/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
533 ก.ร. 222 003 0607 38/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
534 ก.ร. 222 003 0607 39/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
535 ก.ร. 222 003 0607 40/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
536 ก.ร. 222 003 0607 41/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
537 ก.ร. 222 003 0607 42/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
538 ก.ร. 222 003 0607 43/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
539 ก.ร. 222 003 0607 44/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
540 ก.ร. 222 003 0607 45/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
541 ก.ร. 222 003 0607 46/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
542 ก.ร. 222 003 0607 47/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
543 ก.ร. 222 003 0607 48/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
544 ก.ร. 222 003 0607 49/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
545 ก.ร. 222 003 0607 50/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
546 ก.ร. 222 003 0607 51/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
547 ก.ร. 222 003 0607 52/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
548 ก.ร. 222 003 0607 53/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
549 ก.ร. 222 003 0607 54/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
550 ก.ร. 222 003 0607 55/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
551 ก.ร. 222 003 0607 56/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
552 ก.ร. 222 003 0607 57/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
553 ก.ร. 222 003 0607 58/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
554 ก.ร. 222 003 0607 59/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
555 ก.ร. 222 003 0607 60/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
556 ก.ร. 222 003 0607 61/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
557 ก.ร. 222 003 0607 62/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
558 ก.ร. 222 003 0607 63/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
559 ก.ร. 222 003 0607 64/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
560 ก.ร. 222 003 0607 65/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
561 ก.ร. 222 003 0607 66/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
562 ก.ร. 222 003 0607 67/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
563 ก.ร. 222 003 0607 68/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
564 ก.ร. 222 003 0607 69/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
565 ก.ร. 222 003 0607 70/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
566 ก.ร. 222 003 0607 71/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
567 ก.ร. 222 003 0607 72/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
568 ก.ร. 222 003 0607 73/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
569 ก.ร. 222 003 0607 74/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
570 ก.ร. 222 003 0607 75/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
571 ก.ร. 222 003 0607 76/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
572 ก.ร. 222 003 0607 77/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
573 ก.ร. 222 003 0607 78/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
574 ก.ร. 222 003 0607 79/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
575 ก.ร. 222 003 0607 80/2554 29/9/2553 เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) เก้าอี้ที่นั่งแบบร้าน Internet(หลากสี) งานคอมพิวเตอร์ ห้อง KR ICT
Sticker ทะเบียนฯ
576 ก.ร. 221 009 0608 1/2554 2554 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS งานคอมพิวเตอร์ ห้อง แผนงาน 317
Sticker ทะเบียนฯ
577 ก.ร. 221 009 0608 2/2554 2554 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน FOCUS งานคอมพิวเตอร์ ห้อง แผนงาน 317
Sticker ทะเบียนฯ
578 ก.ร. 222 012 0507 1/2558 11/6/2558 ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ไฟเบอร์ตัดเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
579 ก.ร. 222 012.1 0507 1/2558 11/6/2558 เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องเชื่อมโลหะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
580 ก.ร. 222 049 0507 1/2558 10/2/2558 โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
581 ก.ร. 221 011 0507 1/2558 10/2/2558 Notebook Lenovo Notebook Lenovo กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
582 ก.ร. 221 008 0507 2/2559 1/28/2559 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องปริ้นท์เตอร์ brother DCP-T300 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
583 ก.ร. 221 008 0507 1/2558 9/29/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องปริ้นท์เตอร์ brother j 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
584 ก.ร. 223 011 0507 1/2558 9/28/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา เลื่อยวงเดือน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
585 ก.ร. 223 014 0507 1/2558 9/28/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา ปั๊มลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
586 ก.ร. 223 015 0507 1/2558 9/28/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา สว่านกระแทก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
587 ก.ร. 223 016 0507 1/2558 9/28/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา เลื่อยฉลุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
588 ก.ร. 223 017 0507 1/2558 9/28/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทำบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
589 ก.ร. 223 018 0507 1/2558 9/28/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเจียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
590 ก.ร. 223 019 0507 1/2558 9/28/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องยิงเฟอร์นิเจอร์ ตะปู กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
591 ก.ร. 223 020 0507 1/2558 8/3/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องยิงเฟอร์นิเจอร์ แม๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
592 ก.ร. 221 012 0507 1/2558 8/3/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา พัดลมตั้งพื้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
593 ก.ร. 221 013 0507 2/2558 8/3/2558 ครุภัณฑ์การศึกษา พัดลมไอเย็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
594 ก.ร. 224 014 0507 7/2558 12/21/2558 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
595 ก.ร. 224 010 0507 7/2558 12/21/2558 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
596 ก.ร. 224 014 0507 6/2558 6/1/2558 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
597 ก.ร. 224 010 0507 6 /2558 6/1/2558 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
598 ก.ร. 221 036 0507 1 /2558 5/20/2558 LCD 46” LCD 46” กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
599 ก.ร. 224 010 0507 2 /2554 7/5/2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
600 ก.ร. 224 010 0507 3 /2554 7/5/2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
601 ก.ร. 224 010 0507 4 /2554 7/5/2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
602 ก.ร. 224 010 0507 5 /2554 7/5/2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
603 ก.ร. 224 014 0507 2/2554 7/6/2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
604 ก.ร. 224 014 0507 3/2554 7/6/2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
605 ก.ร. 224 014 0507 4/2554 7/6/2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
606 ก.ร. 224 014 0507 5/2554 7/6/2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
607 ก.ร. 224 014 0507 1/2553 12/14/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
608 ก.ร. 224 010 0507 1 /2553 12/14/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
609 ก.ร. 221 007 0507 1 /2552 6/1/2552 คอมพิวเตอร์ (ไม่มีจอ คอมพิวเตอร์ (ไม่มีจอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
610 ก.ร. 221 011 0507 1/2554 7/12/2554 Notebook Lenovo คอมพิวเตอร์พกพา Notebook Lenovo Idea Pad V 460 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
611 ก.ร. 221 011 0507 2/2554 7/12/2554 Notebook Lenovo คอมพิวเตอร์พกพา Notebook Lenovo Idea Pad V 460 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
612 ก.ร. 221 011 0507 3/2554 7/12/2554 Notebook Lenovo คอมพิวเตอร์พกพา Notebook Lenovo Idea Pad V 460 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
613 ก.ร. 221 011 0507 4/2554 7/12/2554 Notebook Lenovo คอมพิวเตอร์พกพา Notebook Lenovo Idea Pad V 460 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
614 ก.ร. 222 002 0507 1/2555 2/23/2555 โต๊ะพับ โต๊ะพับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
615 ก.ร. 222 002 0507 2/2555 2/23/2555 โต๊ะพับ โต๊ะพับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
616 ก.ร. 222 002 0507 3/2555 2/23/2555 โต๊ะพับ โต๊ะพับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
617 ก.ร. 222 032 0507 1/2554 7/12/2554 Projector ห้อง 317 EPSON EB-X Projector ห้อง 317 EPSON EB-X9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
618 ก.ร. 218 0507 1/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
619 ก.ร. 218 0507 2/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
620 ก.ร. 218 0507 3/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
621 ก.ร. 218 0507 4/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
622 ก.ร. 218 0507 5/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
623 ก.ร. 218 0507 6/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
624 ก.ร. 218 0507 7/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
625 ก.ร. 218 0507 8/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
626 ก.ร. 218 0507 9/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
627 ก.ร. 218 0507 10/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
628 ก.ร. 218 0507 11/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
629 ก.ร. 218 0507 12/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
630 ก.ร. 218 0507 13/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
631 ก.ร. 218 0507 14/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
632 ก.ร. 218 0507 15/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
633 ก.ร. 218 0507 16/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
634 ก.ร. 218 0507 17/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
635 ก.ร. 218 0507 18/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
636 ก.ร. 218 0507 19/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
637 ก.ร. 218 0507 20/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
638 ก.ร. 218 0507 21/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
639 ก.ร. 218 0507 22/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
640 ก.ร. 218 0507 23/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
641 ก.ร. 218 0507 24/2556 9/10/2556 เก้าอี้พลาสติกกลม เก้าอี้พลาสติกกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
642 ก.ร. 218 0507 1/2556 9/10/2556 โต๊ะโฟมเมก้า โต๊ะโฟมเมก้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
643 ก.ร. 218 0507 2/2556 9/10/2556 โต๊ะโฟมเมก้า โต๊ะโฟมเมก้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
644 ก.ร. 221 009 0507 1/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ MITSUTA เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sticker ทะเบียนฯ
645 ก.ร. 224 014 0502 6/2558 21-Dec-58 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
646 ก.ร. 224 014 0502 6/2558 21-Dec-58 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
647 ก.ร. 222 049 0502 1/2558 10/2/2558 โทรทัศน์ LED โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
648 ก.ร. 221 011 0502 1/2558 10/2/2558 Notebook Lenovo Notebook Lenovo กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
649 ก.ร. 222 032 0502 7/2558 9/11/2558 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
650 ก.ร. 222 032 0502 8/2558 9/11/2558 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
651 ก.ร. 221 008 0502 2/2558 1/13/2558 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet P1102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
652 ก.ร. 222 032 0502 2/2555 8/6/2555 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ EPSON EB-302 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
653 ก.ร. 222 032 0502 3/2555 8/6/2555 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ EPSON EB-302 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
654 ก.ร. 224 010 0502 1/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
655 ก.ร. 224 010 0502 2/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
656 ก.ร. 224 010 0502 3/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
657 ก.ร. 224 010 0502 4/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
658 ก.ร. 224 010 0502 5/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
659 ก.ร. 221 018 0502 1/2556 2/24/2556 ตู้เย็น ตู้เย็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
660 ก.ร. 221 007 0502 1/2552 4/3/2552 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
661 ก.ร. 221 012 0502 1/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
662 ก.ร. 221 012 0502 2/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
663 ก.ร. 221 012 0502 3/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
664 ก.ร. 221 012 0502 4/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
665 ก.ร. 221 012 0502 5/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
666 ก.ร. 221 012 0502 6/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
667 ก.ร. 221 012 0502 7/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
668 ก.ร. 221 012 0502 8/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
669 ก.ร. 221 012 0502 9/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
670 ก.ร. 221 012 0502 10/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
671 ก.ร. 221 012 0502 11/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
672 ก.ร. 221 012 0502 12/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
673 ก.ร. 221 012 0502 13/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
674 ก.ร. 221 012 0502 14/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
675 ก.ร. 221 012 0502 15/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
676 ก.ร. 221 012 0502 16/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
677 ก.ร. 221 012 0502 17/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
678 ก.ร. 221 012 0502 18/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
679 ก.ร. 221 012 0502 19/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
680 ก.ร. 221 012 0502 20/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
681 ก.ร. 221 012 0502 21/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
682 ก.ร. 221 012 0502 22/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
683 ก.ร. 221 012 0502 23/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
684 ก.ร. 221 012 0502 24/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
685 ก.ร. 221 012 0502 25/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
686 ก.ร. 221 012 0502 26/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
687 ก.ร. 221 012 0502 27/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
688 ก.ร. 221 012 0502 28/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
689 ก.ร. 221 012 0502 29/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
690 ก.ร. 221 012 0502 30/2554 13-Jun-54 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
691 ก.ร. 222 032 0502 8/2558 9/11/2558 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
692 ก.ร. 221 008 0502 2/2558 1/13/2558 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet P1102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
693 ก.ร. 222 032 0502 2/2555 8/6/2555 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ EPSON EB-302 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
694 ก.ร. 222 032 0502 3/2555 8/6/2555 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ EPSON EB-302 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
695 ก.ร. 224 010 0502 1/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
696 ก.ร. 224 010 0502 2/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
697 ก.ร. 224 010 0502 3/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
698 ก.ร. 224 010 0502 4/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
699 ก.ร. 224 010 0502 5/2552 5/18/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
700 ก.ร. 221 018 0502 1/2556 2/24/2556 ตู้เย็น ตู้เย็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
701 ก.ร. 221 007 0502 1/2552 4/3/2552 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
702 ก.ร. 222 032 0502 5/2557 5/16/2557 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
703 ก.ร. 222 032 0502 6/2557 5/16/2557 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
704 ก.ร. 222 032 0502 3/2555 8/6/2555 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ EPSON EB-302 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
705 ก.ร. 222 032 0502 4/2555 8/6/2555 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ EPSON EB-302 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
706 ก.ร. 224 016 0502 1/2554 13 มิย 2554 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
707 ก.ร. 222 017 0502 1/2554 13 มิย 2554 โต๊ะประชุมวงรี โต๊ะประชุมวงรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
708 ก.ร. 223 007 0502 1/2552 1 มิย 2552 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
709 ก.ร. 223 007 0502 2/2552 1 มิย 2552 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
710 ก.ร. 222 032 0502 1/2552 4/30/2552 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
711 ก.ร. 224 014 0502 6/2554 13 มิย 2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
712 ก.ร. 224 014 0502 7/2554 13 มิย 2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
713 ก.ร. 224 014 0502 8/2554 13 มิย 2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
714 ก.ร. 224 014 0502 9/2554 13 มิย 2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
715 ก.ร. 224 014 0502 10/2554 13 มิย 2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
716 ก.ร. 224 014 0502 11/2554 13 มิย 2554 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
717 ก.ร. 224 008 0502 1/2554 13 มิย 2554 ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
718 ก.ร. 224 008 0502 2/2554 13 มิย 2554 ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
719 ก.ร. 224 008 0502 3/2554 13 มิย 2554 ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
720 ก.ร. 224 010 0502 6/2554 13 มิย 2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
721 ก.ร. 224 010 0502 7/2554 13 มิย 2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
722 ก.ร. 224 010 0502 8/2554 13 มิย 2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
723 ก.ร. 224 010 0502 9/2554 13 มิย 2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
724 ก.ร. 224 010 0502 10/2554 13 มิย 2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
725 ก.ร. 224 010 0502 11/2554 13 มิย 2554 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
726 ก.ร. 221 007 0502 2/2552 5/18/2552 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะ พร้อมจอแบน เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะ พร้อมจอแบน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
727 ก.ร. 221 007 0502 1/2552 5/18/2552 D Ling D Ling กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
728 ก.ร. 221 007 0502 1/2552 5/18/2552 จอมอนิเตอร์(จอแบน) 19 นิ้ว จอมอนิเตอร์(จอแบน) 19 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
729 ก.ร. 221 007 0502 1/2552 12/4/2555 จอมอนิเตอร์(จอแบน) 19 นิ้ว จอมอนิเตอร์(จอแบน) 19 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
730 ก.ร. 221 008 0501 2/2558 1/13/2558 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Lerserjet pro p1120 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Lerserjet pro p1120 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
731 ก.ร. 221 008 0501 1/2552 5/18/2552 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Lerserjet pro p1120 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Lerserjet pro p1120 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
732 ก.ร. 221 016 0502 1/2552 9/24/2552 เครื่องแสกนเนอร์ 2060 Cano Scan Lide เครื่องแสกนเนอร์ 2060 Cano Scan Lide กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
733 ก.ร. 224 014 0502 1/2552 5/18/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
734 ก.ร. 224 014 0502 2/2552 5/18/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
735 ก.ร. 224 014 0502 3/2552 5/18/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
736 ก.ร. 224 014 0502 4/2552 5/18/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
737 ก.ร. 224 014 0502 5/2552 5/18/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
738 ก.ร. 221 007 0502 2/2552 5/18/2552 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะ พร้อมจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะ พร้อมจอแบน Intel Core i3-2100 3.10 GHz กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
739 ก.ร. 224 015 0502 1/2553 5 กพ 2553 ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
740 ก.ร. 224 015 0502 2/2553 5 กพ 2553 ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก ตู้ใต้หน้าต่าง 2 บานเปิดกระจก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Sticker ทะเบียนฯ
741 ก.ร. 221 009 0216 2/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Inter Air 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Inter Air 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
742 ก.ร. 221 009 0216 3/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน MIKI 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน MIKI 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
743 ก.ร. 221 009 0216 4/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AIRRON 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AIRRON 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
744 ก.ร. 221 009 0216 5/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AIRRON 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AIRRON 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
745 ก.ร. 221 009 0216 6/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
746 ก.ร. 221 009 0216 7/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
747 ก.ร. 221 009 0216 8/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
748 ก.ร. 221 009 0216 9/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน Misubishi 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
749 ก.ร. 221 009 0216 10/2553 2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เซ็นทรัลแอร์ 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เซ็นทรัลแอร์ 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
750 ก.ร. 221 009 0216 11/2553 2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เซ็นทรัลแอร์ 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เซ็นทรัลแอร์ 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
751 ก.ร. 221 009 0216 12/2553 2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เซ็นทรัลแอร์ 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เซ็นทรัลแอร์ 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
752 ก.ร. 221 009 0216 13/2553 2553 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เซ็นทรัลแอร์ 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เซ็นทรัลแอร์ 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
753 ก.ร. 221 009 0216 14/2557 2557 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน IKENT 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน IKENT 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
754 ก.ร. 221 009 0216 15/2557 2557 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน IKENT 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน IKENT 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
755 ก.ร. 221 009 0216 16/2557 2557 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน IKENT 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน IKENT 25000 BTU งานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Sticker ทะเบียนฯ
756 ก.ร. 221 009 0503 4/2557 12/15/2557 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AMENA 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AMENA 25000 BTU กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
757 ก.ร. 221 009 0503 5/2557 12/15/2557 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AMENA 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AMENA 25000 BTU กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
758 ก.ร. 221 008 0508 6/2559 1/7/2559 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet Pro P1102 HP Laser Jet Pro P1102 (ปริ้นขาว-ดำ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
759 ก.ร. 222 034 0508 5/2559 1/7/2559 เครื่องปริ้นเตอร์ DCP T -300 DCP T -300 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
760 ก.ร. 222 034 0508 4/2559 1/7/2559 เครื่องปริ้นเตอร์ DCP T -300 DCP T -300 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
761 ก.ร. 221 007 0508 3/2559 1/7/2559 เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL HTXJ922 เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL HTXJ922 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
762 ก.ร. 222 049 0508 1/2558 10/2/2558 โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
763 ก.ร. 222 049 0508 2/2558 10/2/2558 โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
764 ก.ร. 221 011 0508 1/2558 10/2/2558 Notebook Lenovo Notebook Lenov กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
765 ก.ร. 221 011 0508 2/2558 10/2/2558 Notebook Lenovo Notebook Lenov กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
766 ก.ร. 222 032 0508 2/2558 7/24/2558 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
767 ก.ร. 221 009 0508 18/2557 6/3/2557 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AMENA 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AMENA 25000 BTU กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
768 ก.ร. 221 009 0508 19/2557 6/3/2557 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AMENA 25000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน AMENA 25000 BTU กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
769 ก.ร. 224 014 0508 7/2557 7/17/2557 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
770 ก.ร. 224 014 0508 8/2557 7/17/2557 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
771 ก.ร. 224 010 0508 6/2557 7/17/2557 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
772 ก.ร. 224 010 0508 7/2557 7/17/2557 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
773 ก.ร. 221 036 0508 1/2558 5/20/2558 โทรทัศน์ LED 46 นิ้ว โทรทัศน์ LED 46 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
774 ก.ร. 227 002 0508 1/2558 5/20/2558 ชั้นวางของ 2 ชั้น ชั้นวางของ 2 ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
775 ก.ร. 222 042 0508 1/2556 10/25/2556 Plasma TV Plasma TV 51 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
776 ก.ร. 223 003 0508 1/2556 10/25/2556 เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
777 ก.ร. 221 029 0508 1/2556 10/25/2556 ไมโครโฟน ไมโครโฟน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
778 ก.ร. 224 014 0508 1/2556 9/5/2556 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
779 ก.ร. 224 014 0508 2/2556 9/5/2556 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
780 ก.ร. 224 014 0508 3/2556 9/5/2556 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
781 ก.ร. 224 014 0508 4/2556 9/5/2556 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
782 ก.ร. 224 014 0508 5/2556 9/5/2556 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
783 ก.ร. 224 014 0508 6/2556 9/5/2556 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
784 ก.ร. 222 032 0508 1/2552 4/30/2552 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ LCD เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ LCD กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
785 ก.ร. 279 224 014 0508 /2551 2551 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
786 ก.ร. 224 014 0508 2 /2552 2552 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
787 ก.ร. 279 224 013 0508 /2551 2551 ตู้เสื้อผ้าครูต่างประเทศ ตู้เสื้อผ้าครูต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
788 ก.ร. 279 224 013 0508 /2551 2551 ตู้เสื้อผ้าครูต่างประเทศ ตู้เสื้อผ้าครูต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
789 ก.ร. 279 224 012 0508 /2551 2551 เตียงนอนครูต่างประเทศ เตียงนอนครูต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
790 ก.ร. 279 224 012 0508 /2551 2551 เตียงนอนครูต่างประเทศ เตียงนอนครูต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
791 ก.ร. 279 224 010 0508 /2551 2551 โต๊ะครูต่างประเทศ โต๊ะครูต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
792 ก.ร. 279 224 010 0508 /2551 2551 โต๊ะครูต่างประเทศ โต๊ะครูต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
793 ก.ร. 224 010 0508 1 /2552 2552 โต๊ะทำงานครู โต๊ะทำงานครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
794 ก.ร. 221 009 0508 1 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ MIKI เครื่องปรับอากาศ MIKI กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
795 ก.ร. 221 009 0508 2 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ MIKI เครื่องปรับอากาศ MIKI กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
796 ก.ร. 221 009 0508 3 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ MIKI เครื่องปรับอากาศ MIKI กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
797 ก.ร. 221 009 0508 4 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ MIKI เครื่องปรับอากาศ MIKI กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
798 ก.ร. 221 009 0508 5 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ COOL SQUARE เครื่องปรับอากาศ COOL SQUARE กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
799 ก.ร. 221 009 0508 6 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ COOL SQUARE เครื่องปรับอากาศ COOL SQUARE กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
800 ก.ร. 224 011 0508 7 /2552 2552 รถจักรยาน 2 ล้อ รถจักรยาน 2 ล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
801 ก.ร. 224 011 0508 8 /2552 2552 รถจักรยาน 2 ล้อ รถจักรยาน 2 ล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
802 ก.ร. 224 011 0508 9 /2552 2552 รถจักรยาน 2 ล้อ รถจักรยาน 2 ล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
803 ก.ร. 224 014 0508 3 /2552 5/13/2552 เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
804 ก.ร. 224 014 0508 4 /2552 5/13/2552 เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
805 ก.ร. 224 010 0508 2 /2552 5/13/2552 โต๊ะทำงานครู โต๊ะทำงานครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
806 ก.ร. 224 010 0508 3 /2552 5/13/2552 โต๊ะทำงานครู โต๊ะทำงานครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
807 ก.ร. 221 009 0508 7 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ MITSUTA เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
808 ก.ร. 221 009 0508 16 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
809 ก.ร. 221 009 0508 17 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
810 ก.ร. 221 009 0508 8 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
811 ก.ร. 221 009 0508 9 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
812 ก.ร. 221 009 0508 10 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
813 ก.ร. 221 009 0508 11 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
814 ก.ร. 221 009 0508 12 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
815 ก.ร. 221 009 0508 13 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
816 ก.ร. 221 009 0508 14 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
817 ก.ร. 221 009 0508 15 /2550 2550 เครื่องปรับอากาศ FUJIBISHI เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
818 ก.ร. 223 005 0508 1 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
819 ก.ร. 223 005 0508 2 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
820 ก.ร. 223 005 0508 3 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
821 ก.ร. 223 005 0508 4 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
822 ก.ร. 223 005 0508 5 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
823 ก.ร. 223 005 0508 6 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
824 ก.ร. 223 005 0508 7 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
825 ก.ร. 223 005 0508 8 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
826 ก.ร. 223 005 0508 9 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
827 ก.ร. 223 005 0508 10 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
828 ก.ร. 223 005 0508 11 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
829 ก.ร. 223 005 0508 12 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
830 ก.ร. 223 005 0508 13 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
831 ก.ร. 223 005 0508 14 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
832 ก.ร. 223 005 0508 15 /2553 16-Jun-53 ตู้ช่วยสอน ตู้ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
833 ก.ร. 221 007 0508 2 /2554 8-Aug-54 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1ชุดพร้อมจอแบน Intel core i3-2100 3.10 GHz เครื่องคอมพิวเตอร์ 1ชุดพร้อมจอแบน Intel core i3-2100 3.10 GHz กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
834 ก.ร. 221 007 0508 1 /2552 12/16/2551 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
835 ก.ร. 221 014 0508 1 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
836 ก.ร. 221 014 0508 2 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
837 ก.ร. 221 014 0508 3 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
838 ก.ร. 221 014 0508 4 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
839 ก.ร. 221 014 0508 5 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
840 ก.ร. 221 014 0508 6 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
841 ก.ร. 221 014 0508 7 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
842 ก.ร. 221 014 0508 8 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
843 ก.ร. 221 014 0508 9 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
844 ก.ร. 221 014 0508 10 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
845 ก.ร. 221 014 0508 11 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
846 ก.ร. 221 014 0508 12 /2553 7/1/2553 จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
847 ก.ร. 221 025 0508 1 /2553 7/13/2553 N Computing x 550 kit N Computing x 550 kit กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
848 ก.ร. 221 025 0508 2 /2553 7/13/2553 N Computing x 550 kit N Computing x 550 kit กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
849 ก.ร. 221 007 0508 1 /2553 7/13/2553 คอมพิวเตอร์ (ลักษณะเป็นชุด เครื่องแม่ 1 ลูก 6) คอมพิวเตอร์ (ลักษณะเป็นชุด เครื่องแม่ 1 ลูก 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
850 ก.ร. 221 007 0508 2 /2553 7/13/2553 คอมพิวเตอร์ (ลักษณะเป็นชุด เครื่องแม่ 1 ลูก 6) คอมพิวเตอร์ (ลักษณะเป็นชุด เครื่องแม่ 1 ลูก 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
851 ก.ร. 224 010 0508 4 /2556 2/3/2556 คอมพิวเตอร์ โต๊ะครู โต๊ะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
852 ก.ร. 224 010 0508 5 /2556 2/3/2556 คอมพิวเตอร์ โต๊ะครู โต๊ะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
853 ก.ร. 224 014 0508 6 /2556 2/3/2556 คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงานครู เก้าอี้ทำงานครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
854 ก.ร. 224 014 0508 5 /2556 2/3/2556 คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงานครู เก้าอี้ทำงานครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
855 ก.ร. 224 010 0508 2 /2552 5/13/2552 คอมพิวเตอร์ โต๊ะครู โต๊ะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
856 ก.ร. 224 010 0508 3 /2552 5/13/2552 คอมพิวเตอร์ โต๊ะครู โต๊ะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
857 ก.ร. 224 014 0508 3 /2552 5/13/2552 คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงานครู เก้าอี้ทำงานครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
858 ก.ร. 224 014 0508 4 /2552 5/13/2552 คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงานครู เก้าอี้ทำงานครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
859 ก.ร. 224 006 0508 1 /2555 6/12/2555 ตู้เย็นไฮเอ่อ 5.2 คิว ตู้เย็นไฮเอ่อ 5.2 คิว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
860 ก.ร. 224 006 0508 2 /2555 6/12/2555 ตู้เย็นไฮเอ่อ 5.2 คิว ตู้เย็นไฮเอ่อ 5.2 คิว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
861 ก.ร. 221 008 0508 4 /2556 6/11/2556 เครื่องปริ้นเตอร์ hp Lerserjet pro p1102 เครื่องปริ้นเตอร์ hp Lerserjet pro p1102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
862 ก.ร. 221 008 0508 3 /2555 6/20/2555 เครื่องปริ้นเตอร์ CANON MP-287 พร้อมแท้งค์หมึก 4 สี เครื่องปริ้นเตอร์ CANON MP-287 พร้อมแท้งค์หมึก 4 สี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
863 ก.ร. 221 008 0508 2 /2554 5/9/2554 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP 195 พร้อมแท้งค์หมึก เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP 195 พร้อมแท้งค์หมึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
864 EP 0508 1/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
865 EP 0508 2/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
866 EP 0508 3/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
867 EP 0508 4/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
868 EP 0508 5/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
869 EP 0508 6/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
870 EP 0508 7/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
871 EP 0508 8/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
872 EP 0508 9/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
873 EP 0508 10/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
874 EP 0508 11/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
875 EP 0508 12/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
876 EP 0508 13/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
877 EP 0508 14/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
878 EP 0508 15/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
879 EP 0508 16/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
880 EP 0508 17/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
881 EP 0508 18/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
882 EP 0508 19/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
883 EP 0508 20/2559 23-May-59 เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) เก้าอี้ที่นั่ง/พักพิงพลาสติก/ขาเหล็ก(สีขาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
884 EP 0508 1/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
885 EP 0508 2/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
886 EP 0508 3/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
887 EP 0508 4/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
888 EP 0508 5/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
889 EP 0508 6/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
890 EP 0508 7/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
891 EP 0508 8/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
892 EP 0508 9/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
893 EP 0508 10/2559 23-May-59 โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง โต๊ะประชุม/นั่งสามคน/เคลือบลายไม้สีสักทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
894 ก.ร. 222 032 0508 3/2559 5/19/2559 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ Projector BenQ MS506 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
895 ก.ร. 222 032 0508 4/2559 5/19/2559 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ Projector BenQ MS506 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Sticker ทะเบียนฯ
896 ก.ร. 224 014 0501 2/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
897 ก.ร. 224 014 0501 3/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
898 ก.ร. 224 014 0501 4/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
899 ก.ร. 224 014 0501 5/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
900 ก.ร. 224 014 0501 6/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
901 ก.ร. 224 014 0501 7/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
902 ก.ร. 224 014 0501 8/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
903 ก.ร. 224 014 0501 9/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
904 ก.ร. 223 003 0501 1/2553 21-Jan-53 เครื่องขยายเสียง CLE เครื่องขยายเสียง CLE 450 LED กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
905 ก.ร. 224 014 0502 6/2558 21-Dec-58 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
906 ก.ร. 224 014 0502 6/2558 21-Dec-58 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
907 ก.ร. 222 049 0501 1/2558 10/2/2558 โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
908 ก.ร. 221 011 0501 1/2558 10/2/2558 Notebook Lenovo Notebook Lenovo กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
909 ก.ร. 222 017 0501 1/2558 10/2/2558 โต๊ะประชุมวงรี โต๊ะประชุมวงรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
910 ก.ร. 224 019 0501 1/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
911 ก.ร. 224 019 0501 2/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
912 ก.ร. 224 019 0501 3/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
913 ก.ร. 224 019 0501 4/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
914 ก.ร. 224 019 0501 5/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
915 ก.ร. 224 019 0501 6/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
916 ก.ร. 224 019 0501 7/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
917 ก.ร. 224 019 0501 8/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
918 ก.ร. 224 019 0501 9/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
919 ก.ร. 224 019 0501 10/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
920 ก.ร. 224 019 0501 11/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
921 ก.ร. 224 019 0501 12/2558 3/11/2558 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
922 ก.ร. 222 032 0501 1/2558 5/20/2558 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
923 ก.ร. 227 002 0501 1/2558 5/20/2558 ชั้นวางของสองชั้น ชั้นวางของสองชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
924 ก.ร. 221 044 0501 1/2558 1/29/2558 จอภาพ LED 40 นิ้ว จอภาพ LED 40 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
925 ก.ร. 221 044 0501 2/2558 1/29/2558 จอภาพ LED 40 นิ้ว จอภาพ LED 40 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
926 ก.ร. 221 044 0501 3/2558 1/29/2558 จอภาพ LED 40 นิ้ว จอภาพ LED 40 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
927 ก.ร. 221 044 0501 4/2558 1/29/2558 จอภาพ LED 40 นิ้ว จอภาพ LED 40 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
928 ก.ร. 221 044 0501 5/2558 1/29/2558 จอภาพ LED 40 นิ้ว จอภาพ LED 40 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
929 ก.ร. 221 044 0501 6/2558 1/29/2558 จอภาพ LED 40 นิ้ว จอภาพ LED 40 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
930 ก.ร. 224 016 0501 1/2556 9/5/2556 ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
931 ก.ร. 224 016 0501 2/2556 9/5/2556 ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
932 ก.ร. 224 016 0501 3/2556 9/5/2556 ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
933 ก.ร. 224 014 0501 1/2556 9/5/2556 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
934 ก.ร. 224 010 0501 1/2556 9/5/2556 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
935 ก.ร. 222 041 0501 1/2556 9/5/2556 ชุดโซฟา ชุดโซฟา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
936 ก.ร. 222 038 0501 1/2556 6/14/2556 เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo All in one เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo All in one กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
937 ก.ร. 222 038 0501 2/2556 6/14/2556 เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo All in one เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo All in one กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
938 ก.ร. 223 005 0501 1/2555 8/31/2555 ตู้แอมป์ช่วยสอน พร้อมไมค์ ตู้แอมป์ช่วยสอน พร้อมไมค์ รุ่น/แบบ.PWS-210 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
939 ก.ร. 223 005 0501 2/2555 8/31/2555 ตู้แอมป์ช่วยสอน พร้อมไมค์ ตู้แอมป์ช่วยสอน พร้อมไมค์ รุ่น/แบบ.PWS-210 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
940 ก.ร. 223 005 0501 3/2555 8/31/2555 ตู้แอมป์ช่วยสอน พร้อมไมค์ ตู้แอมป์ช่วยสอน พร้อมไมค์ รุ่น/แบบ.YUGO WMP-336 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
941 ก.ร. 223 005 0501 4/2555 8/31/2555 ตู้แอมป์ช่วยสอน พร้อมไมค์ ตู้แอมป์ช่วยสอน พร้อมไมค์ รุ่น/แบบ.YUGO WMP-336 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
942 ก.ร. 224 014 0501 9/2555 2/23/2555 ก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
943 ก.ร. 221 008 0501 2/2556 6/11/2556 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Lerserjet pro p1120 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Lerserjet pro p1120 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
944 ก.ร. 221 008 0501 1/2555 11/7/2554 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP 125 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP 125 พร้อมแท้งค์หมึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
945 ก.ร. 224 009 0501 1/2556 7/3/2556 โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
946 ก.ร. 224 009 0501 2/2556 7/3/2556 โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
947 ก.ร. 221 007 0501 1/2552 2552 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะ พร้อมจอแบน เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะ พร้อมจอแบน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
948 ว.ถ. ก.ร. 0501 1/2552 28-Nov-52 พัดลมโคจร ติดเพดาน พัดลมโคจร ติดเพดาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
949 ว.ถ. ก.ร. 0501 2/2552 28-Nov-52 พัดลมโคจร ติดเพดาน พัดลมโคจร ติดเพดาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
950 ว.ถ. ก.ร. 0501 3/2552 28-Nov-52 พัดลมโคจร ติดเพดาน พัดลมโคจร ติดเพดาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
951 ว.ถ. ก.ร. 0501 4/2552 28-Nov-52 พัดลมโคจร ติดเพดาน พัดลมโคจร ติดเพดาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
952 ว.ถ. ก.ร. 0501 5/2552 28-Nov-52 พัดลมโคจร ติดเพดาน พัดลมโคจร ติดเพดาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
953 ว.ถ. ก.ร. 0501 6/2552 28-Nov-52 พัดลมโคจร ติดเพดาน พัดลมโคจร ติดเพดาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
954 ว.ถ. ก.ร. 0501 7/2552 28-Nov-52 พัดลมโคจร ติดเพดาน พัดลมโคจร ติดเพดาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
955 ว.ถ. ก.ร. 0501 8/2552 28-Nov-52 พัดลมโคจร ติดเพดาน พัดลมโคจร ติดเพดาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
956 ว.ถ. ก.ร. 0501 9/2552 28-Nov-52 พัดลมโคจร ติดเพดาน พัดลมโคจร ติดเพดาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
957 ก.ร. 221 009 0503 3/2557 12/15/2557 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน MITZUTA 35000 BTU กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
958 ก.ร. 224 010 0503 16/2558 9/22/2558 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
959 ก.ร. 224 014 0503 16/2558 9/22/2558 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
960 ก.ร. 224 010 0503 16/2558 1 มิย. 2557 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
961 ก.ร. 224 014 0503 15/2557 1 มิย. 2557 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
962 ก.ร. 222 032 0503 7/2557 11/12/2557 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ ACER P1173 DLP กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
963 ก.ร. 222 032 0503 8/2557 11/12/2557 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ ACER P1173 DLP กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
964 ก.ร. 222 032 0503 9/2557 11/12/2557 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ ACER P1173 DLP กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
965 ก.ร. 222 048 0503 01/2557 30 กย. 2557 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
966 ก.ร. 224 010 0503 14/2557 17 กค. 2557 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
967 ก.ร. 224 014 0503 14/2557 17 กค. 2557 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
968 ก.ร. 224 010 0503 12/2557 25 มีค. 2557 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
969 ก.ร. 224 014 0503 12/2557 25 มีค. 2557 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
970 ก.ร. 224 010 0503 13/2557 25 มีค. 2557 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
971 ก.ร. 224 014 0503 13/2557 25 มีค. 2557 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
972 ก.ร. 222 032 0503 1/2554 2554 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD Projector Samsung SPM250S S/N:YEJ9HVDB500092X กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
973 ก.ร. 222 032 0503 2/2554 2554 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD Projector Samsung SPM250S S/N:YEJ9HVFZ900112V กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
974 ก.ร. 222 032 0503 3/2554 2554 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD Projector Samsung SPM250S S/N:YEJ9HVUB500021N กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
975 ก.ร. 222 032 0503 4/2554 2554 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD Projector Samsung SPM250S S/N:YEJ9HVDB500196N กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
976 ก.ร. 222 032 0503 5/2554 2554 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD DLP Projector Acer X16160PZ S/N:EYJ8801017911009105902 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
977 ก.ร. 222 032 0503 6/2554 2554 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD DLP Projector Acer X16160PZ S/N:EYJ8801017911008D65902 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
978 ก.ร. 222 049 0503 1/2558 10/2/2558 โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
979 ก.ร. 221 011 0503 1/2558 10/2/2558 Notebook Lenovo Notebook Lenovo กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
980 ก.ร. 222 049 0503 2/2558 10/2/2558 โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
981 ก.ร. 221 011 0503 2/2558 10/2/2558 Notebook Lenovo Notebook Lenovo กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
982 ก.ร. 221 012 0503 1/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
983 ก.ร. 221 012 0503 2/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
984 ก.ร. 221 012 0503 3/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
985 ก.ร. 221 012 0503 4/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
986 ก.ร. 221 012 0503 5/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
987 ก.ร. 221 012 0503 6/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
988 ก.ร. 221 012 0503 7/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
989 ก.ร. 221 012 0503 8/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
990 ก.ร. 221 012 0503 9/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
991 ก.ร. 221 012 0503 10/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
992 ก.ร. 221 012 0503 11/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
993 ก.ร. 221 012 0503 12/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
994 ก.ร. 221 012 0503 13/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
995 ก.ร. 221 012 0503 14/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
996 ก.ร. 221 012 0503 15/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
997 ก.ร. 221 012 0503 16/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
998 ก.ร. 221 012 0503 17/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
999 ก.ร. 221 012 0503 18/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1000 ก.ร. 221 012 0503 19/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1001 ก.ร. 221 012 0503 20/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1002 ก.ร. 221 012 0503 21/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1003 ก.ร. 221 012 0503 22/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1004 ก.ร. 221 012 0503 23/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1005 ก.ร. 221 012 0503 24/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1006 ก.ร. 221 012 0503 25/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1007 ก.ร. 221 012 0503 26/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1008 ก.ร. 221 012 0503 27/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1009 ก.ร. 221 012 0503 28/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1010 ก.ร. 221 012 0503 29/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1011 ก.ร. 221 012 0503 30/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1012 ก.ร. 221 012 0503 31/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1013 ก.ร. 221 012 0503 32/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1014 ก.ร. 221 012 0503 33/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1015 ก.ร. 221 012 0503 34/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1016 ก.ร. 221 012 0503 35/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1017 ก.ร. 221 012 0503 36/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1018 ก.ร. 221 012 0503 37/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1019 ก.ร. 221 012 0503 38/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1020 ก.ร. 221 012 0503 39/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1021 ก.ร. 221 012 0503 40/2556 27-Nov-56 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1022 ก.ร. 0503 1/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1023 ก.ร. 0503 2/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1024 ก.ร. 0503 3/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1025 ก.ร. 0503 4/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1026 ก.ร. 0503 5/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1027 ก.ร. 0503 6/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1028 ก.ร. 0503 7/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1029 ก.ร. 0503 8/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1030 ก.ร. 0503 9/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1031 ก.ร. 0503 10/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1032 ก.ร. 0503 11/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1033 ก.ร. 0503 12/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1034 ก.ร. 0503 13/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1035 ก.ร. 0503 14/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1036 ก.ร. 0503 15/2552 2552 เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1037 ก.ร. 222 004 0503 1/2552 1/20/2552 16-133 เทอโมมิเตอร์แบบมีโลหะหุ้ม -10-110 c (GLOBE) 16-133 เทอโมมิเตอร์แบบมีโลหะหุ้ม -10-110 c (GLOBE) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1038 ก.ร. 222 004 0503 1/2552 1/29/2552 15-004 เซคิดิสต์ 15-004 เซคิดิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1039 ก.ร. 222 004 0503 1/2552 1/29/2552 12-254 เครื่องวัด pH (pH Merrr)HANNA-pH-ep4 12-254 เครื่องวัด pH (pH Merrr)HANNA-pH-ep4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1040 ก.ร. 222 004 0503 1/2552 1/29/2552 12-249 เครื่องวัด Conductivity HANNA-Distwps 12-249 เครื่องวัด Conductivity HANNA-Distwps กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1041 ก.ร. 221 007 0503 1/2552 4/30/2552 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1042 ก.ร. 221 009 0503 1/2552 4-May-52 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน MITZUTA 35000 BTU กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1043 ก.ร. 221 009 0503 2/2552 4-May-52 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน MITZUTA 35000 BTU กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1044 ก.ร. 224 010 0503 4/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1045 ก.ร. 224 010 0503 5/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1046 ก.ร. 224 010 0503 6/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1047 ก.ร. 224 010 0503 7/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1048 ก.ร. 224 010 0503 8/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1049 ก.ร. 224 010 0503 9/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1050 ก.ร. 224 010 0503 10/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1051 ก.ร. 224 010 0503 11/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1052 ก.ร. 227 001 0503 1/2551 2551 ตู้ 15 ลิ้นชัก ตู้ 15 ลิ้นชัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1053 ก.ร. 224 014 0503 1/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1054 ก.ร. 224 014 0503 2/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1055 ก.ร. 224 014 0503 3/2552 2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1056 ก.ร. 224 014 0503 4/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1057 ก.ร. 224 014 0503 5/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1058 ก.ร. 224 014 0503 6/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1059 ก.ร. 224 014 0503 7/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1060 ก.ร. 224 014 0503 8/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1061 ก.ร. 224 014 0503 9/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1062 ก.ร. 224 014 0503 10/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1063 ก.ร. 224 014 0503 11/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1064 ก.ร. 224 010 0503 1/2552 2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1065 ก.ร. 224 010 0503 2/2552 2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1066 ก.ร. 224 010 0503 3/2552 2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1067 ก.ร. 221 002 0503 1/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1068 ก.ร. 221 002 0503 2/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1069 ก.ร. 221 002 0503 3/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1070 ก.ร. 221 002 0503 4/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1071 ก.ร. 221 002 0503 5/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1072 ก.ร. 221 002 0503 6/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1073 ก.ร. 221 002 0503 7/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1074 ก.ร. 221 002 0503 8/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1075 ก.ร. 221 002 0503 9/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1076 ก.ร. 221 002 0503 10/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1077 ก.ร. 221 002 0503 11/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1078 ก.ร. 221 002 0503 12/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1079 ก.ร. 221 002 0503 13/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1080 ก.ร. 221 002 0503 14/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1081 ก.ร. 221 002 0503 15/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1082 ก.ร. 221 002 0503 16/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1083 ก.ร. 221 002 0503 17/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1084 ก.ร. 221 002 0503 18/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1085 ก.ร. 221 002 0503 19/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1086 ก.ร. 221 002 0503 20/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1087 ก.ร. 221 002 0503 21/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1088 ก.ร. 221 002 0503 22/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1089 ก.ร. 221 002 0503 23/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1090 ก.ร. 221 002 0503 24/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1091 ก.ร. 221 002 0503 25/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1092 ก.ร. 221 002 0503 26/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1093 ก.ร. 221 002 0503 27/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1094 ก.ร. 221 002 0503 28/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1095 ก.ร. 221 002 0503 29/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1096 ก.ร. 221 002 0503 30/2553 22-Dec-53 เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Sticker ทะเบียนฯ
1097 ก.ร. 222 049 0506 1/2558 10/2/2558 โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1098 ก.ร. 221 011 0506 1/2558 10/2/2558 Notebook Lenovo Notebook Lenovo กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1099 ก.ร. 221 029 0506 1/2558 5/20/2558 ไมโครโพน ไมโครโพน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1100 ก.ร. 222 035 0506 1/2558 5/20/2558 คีย์บอร์ด คีย์บอร์ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1101 ก.ร. 279 224 013 0506 1/2556 12/17/2556 เสื้อผ้า เสื้อผ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1102 ก.ร. 279 224 013 0506 2/2556 12/17/2556 เสื้อผ้า เสื้อผ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1103 ก.ร. 279 224 013 0506 3/2556 12/17/2556 เสื้อผ้า เสื้อผ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1104 ก.ร. 222 020 0506 1/2552 2552 แอมปิฟลายเออร์(แอมป์กีต้า) แอมปิฟลายเออร์(แอมป์กีต้า) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1105 ก.ร. 222 020 0506 2/2552 2552 แอมปิฟลายเออร์(แอมป์กีต้า) แอมปิฟลายเออร์(แอมป์กีต้า) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1106 ก.ร. 222 020 0506 1/2552 2552 แอมป์เบส Laney RB-8 แอมป์เบส Laney RB-8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1107 ก.ร. 221 009 0506 1/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ MITSUTA เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1108 ก.ร. 221 014 0506 1/2553 2553 จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) SAMSUNG 17” จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) SAMSUNG 17” กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1109 ก.ร. 0506 1/2552 6/29/2552 เครื่องบันทึกเสียง Sony ICD-PX 720 เครื่องบันทึกเสียง Sony ICD-PX 720 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1110 ก.ร. 0506 2/2552 6/29/2552 เครื่องบันทึกเสียง Sony ICD-PX 720 เครื่องบันทึกเสียง Sony ICD-PX 720 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1111 ก.ร. 0506 1/2552 6/29/2552 เทป JVC RC-W 305 2 ลำโพง 2 หัวเทป เทป JVC RC-W 305 2 ลำโพง 2 หัวเทป กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1112 ก.ร. 0506 1/2552 6/29/2552 DVD PIONEER DV-400 DVD PIONEER DV-400 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1113 ก.ร. 0506 1/2552 6/29/2552 พัดลมตั้งพื้น พัดลมตั้งพื้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1114 ก.ร. 0506 2/2552 6/29/2552 พัดลมตั้งพื้น พัดลมตั้งพื้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1115 ก.ร. 223 007 0506 1/2555 8/20/2555 แอมปิฟลายเออร์(แอมป์กีต้า) แอมปิฟลายเออร์(แอมป์กีต้า) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1116 ก.ร. 223 008 0506 1/2555 8/20/2555 ตู้แอมป์เบส ตู้แอมป์เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1117 ก.ร. 222 020.1 0506 1/2552 2552 สไลท์ทรอมโบน YAMAHA YSL-154s สไลท์ทรอมโบน YAMAHA YSL-154s กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1118 ก.ร. 222 020.2 0506 1/2552 2552 โซบราโน แซคโซโฟน YAMAHA Yss-47522 โซบราโน แซคโซโฟน YAMAHA Yss-47522 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1119 ก.ร. 222 020.3 0506 1/2552 2552 EEFECT BOSS เครื่องช่วยเรียกเสียงกีต้าร์ ME-50 EEFECT BOSS เครื่องช่วยเรียกเสียงกีต้าร์ ME-50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1120 ก.ร. 222 020.4 0506 1/2552 2552 กลองทอม OMC กลองทอม OMC กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1121 ก.ร. 224 010 0506 1/2552 2552 โต๊ะทำงานครู โต๊ะทำงานครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1122 ก.ร. 221 007 0506 1/2554 10/19/2554 คอมพิวเตอร์1 ชุด CPU+จอ คอมพิวเตอร์1 ชุด CPU+จอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1123 ก.ร. 221 007 0506 2/2554 10/19/2554 คอมพิวเตอร์1 ชุด CPU+จอ คอมพิวเตอร์1 ชุด CPU+จอ(งบศูนย์ซ่อม SP2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1124 ก.ร. 224 015 0506 1/2552 2552 ตู้ใต้หน้าต่างบานเลื่อน ตู้ใต้หน้าต่างบานเลื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1125 ก.ร. 222 020.14 0506 1/2557 2557 ปิคโคโล่ Symphony ปิคโคโล่ Symphony กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1126 ก.ร. 222 020.15 0506 1/2557 2557 คลาริเน็ท Symphony คลาริเน็ท Symphony กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1127 ก.ร. 222 020.16 0506 1/2557 2557 มาร์ชิ่งทูบา Symphony มาร์ชิ่งทูบา Symphony กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1128 ก.ร. 222 020.16 0506 2/2557 2557 มาร์ชิ่งทูบา Symphony สีเงิน มาร์ชิ่งทูบา Symphony สีเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1129 ก.ร. 222 020.17 0506 1/2557 2557 เม้าพีช Alto Saxophony Bari เม้าพีช Alto Saxophony Bari กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1130 ก.ร. 222 020.17 0506 2/2557 2557 เม้าพีช Alto Saxophony Bari เม้าพีช Alto Saxophony Bari กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1131 ก.ร. 222 020.18 0506 1/2557 2557 เม้าพีช Tenor Saxophony Yamaha เม้าพีช Tenor Saxophony Yamaha กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1132 ก.ร. 222 020.18 0506 2/2557 2557 เม้าพีช Tenor Saxophony Yamaha เม้าพีช Tenor Saxophony Yamaha กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1133 ก.ร. 222 020.20 0506 1/2557 2557 มาร์ชิ่งเมโลโฟน Symphony มาร์ชิ่งเมโลโฟน Symphony กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1134 ก.ร. 222 020.21 0506 1/2557 2557 มาร์ชิ่งยูโฟเนียม Symphony สีเงิน มาร์ชิ่งยูโฟเนียม Symphony สีเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1135 ก.ร. 222 020.21 0506 2/2557 2557 มาร์ชิ่งยูโฟเนียม Symphony สีเงิน มาร์ชิ่งยูโฟเนียม Symphony สีเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1136 ก.ร. 222 020.19 0506 1/2557 2557 มาร์ชิ่งบริโทน Symphony มาร์ชิ่งบริโทน Symphony กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1137 ก.ร. 222 020.19 0506 2/2557 2557 มาร์ชิ่งบริโทน Symphony มาร์ชิ่งบริโทน Symphony กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1138 ก.ร. 222 020.20 0506 2/2557 2557 มาร์ชิ่งเมโลโฟน Symphony สีเงิน มาร์ชิ่งเมโลโฟน Symphony สีเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1139 ก.ร. 222 020.22 0506 1/2557 2557 ทรัมเป็ท Symphony สีเงิน ทรัมเป็ท Symphony สีเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1140 ก.ร. 222 020.22 0506 2/2557 2557 ทรัมเป็ท Symphony สีเงิน ทรัมเป็ท Symphony สีเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1141 ก.ร. 222 020.23 0506 1/2557 2557 ฟลุต Symphony ฟลุต Symphony กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1142 ก.ร. 222 020.5 0506 1/2552 2552 คีย์บอร์ด Yamaha DGX-62O คีย์บอร์ด Yamaha DGX-62O กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1143 ก.ร. 222 020.6 0506 1/2552 2552 กลองชุด SCAW 52 F51A กลองชุด SCAW 52 F51A กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1144 ก.ร. 222 020.7 0506 1/2552 2552 กีต้าร์เบสไฟฟ้า Yamaha 5 สาย RBX5-A2 ดำ กีต้าร์เบสไฟฟ้า Yamaha 5 สาย RBX5-A2 ดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1145 ก.ร. 222 020.8 0506 1/2552 2552 กีต้าร์ไฟฟ้า Yamaha RGX5-A2 ดำ กีต้าร์ไฟฟ้า Yamaha RGX5-A2 ดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1146 ก.ร. 222 020.8 0506 2/2552 2552 กีต้าร์ไฟฟ้า Yamaha RGX5-A2 ดำ กีต้าร์ไฟฟ้า Yamaha RGX5-A2 ดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1147 ก.ร. 222 020.9 0506 1/2552 2552 เครื่องช่วยเรียกเสียงกีต้าร์ EEFECT BOSS MT-2 เครื่องช่วยเรียกเสียงกีต้าร์ EEFECT BOSS MT-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1148 ก.ร. 222 020.10 0506 1/2552 2552 เมโทรนารม KOR KDM-2 เมโทรนารม KOR KDM-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1149 ก.ร. 224 014 0506 1/2552 5/11/2552 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1150 ก.ร. 224 014 0506 2/2552 5/11/2552 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1151 ก.ร. 224 014 0506 3/2552 5/11/2552 เก้าอี้ครูมีล้อ เก้าอี้ครูมีล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1152 ก.ร. 222 020.11 0506 1/2552 2552 ทรัมเปต Yamaha YTR-2335 ทรัมเปต Yamaha YTR-2335 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1153 ก.ร. 222 020.11 0506 2/2552 2552 ทรัมเปต Yamaha YTR-2335 ทรัมเปต Yamaha YTR-2335 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1154 ก.ร. 224 010 0506 4/2553 5/11/2552 โต๊ะครู โต๊ะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1155 ก.ร. 224 010 0506 3/2553 5/11/2552 โต๊ะครู โต๊ะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1156 ก.ร. 224 010 0506 2/2553 5/11/2552 โต๊ะครู โต๊ะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1157 ก.ร. 222 021 0506 1/2552 2552 ตู้ซับเบส ตู้ซับเบส กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1158 ก.ร. 222 020.12 0506 1/2553 2/1/2553 เครื่องดนตรีสากล ไวโอลิน เครื่องดนตรีสากล ไวโอลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1159 ก.ร. 222 020.12 0506 2/2553 2/1/2553 เครื่องดนตรีสากล ไวโอลิน เครื่องดนตรีสากล ไวโอลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1160 ก.ร. 222 020.13 0506 1/2553 12/22/2552 เครื่องดนตรีสากล YAMAHA Clrinet/YCL-250//02 เครื่องดนตรีสากล YAMAHA Clrinet/YCL-250//02 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
Sticker ทะเบียนฯ
1161 ก.ร. 221 007 0504 1/2552 4/30/2552 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1162 ก.ร. 221 014 0504 1/2555 2555 จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1163 ก.ร. 221 014 0504 2/2555 2555 จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1164 ก.ร. 221 014 0504 3/2555 2555 จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) จอคอมพิวเตอร์(จอแบน)17” กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1165 ก.ร. 221 014 0504 4/2555 2555 จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) จอคอมพิวเตอร์(จอแบน)17” กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1166 ก.ร. 221 014 0504 5/2555 2555 จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) จอคอมพิวเตอร์(จอแบน)17” กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1167 ก.ร. 221 014 0504 6/2555 2555 จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) จอคอมพิวเตอร์(จอแบน)17” กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1168 ก.ร. 221 014 0504 7/2555 2555 จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) จอคอมพิวเตอร์(จอแบน)17” กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1169 ก.ร. 221 014 0504 8/2555 2555 จอคอมพิวเตอร์(จอแบน) จอคอมพิวเตอร์(จอแบน)17” กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1170 ก.ร. 221 009 0504 1/2550 2550 เครื่องปรับอากาศ MITSUTA เครื่องปรับอากาศ MITSUTA กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1171 ก.ร. 221 010 0504 1/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1172 ก.ร. 221 010 0504 2/2552 5/11/2552 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1173 ก.ร. 222 032 0504 1/2552 4/30/2552 เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ LCD เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ LCD กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1174 ก.ร. 221 028 0504 1/2555 24-Aug-55 กล้องถ่าย VDO ดิจิตอล กล้องถ่าย VDO ดิจิตอล SONY HARD DIS S011584166H กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1175 ก.ร. 224 010 0504 3/2555 31/6/2555 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1176 ก.ร. 224 010 0504 4/2555 31/6/2555 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1177 ก.ร. 224 010 0504 5/2555 31/6/2555 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1178 ก.ร. 221 014 0504 3/2555 31/6/2555 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1179 ก.ร. 221 014 0504 4/2555 31/6/2555 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1180 ก.ร. 221 014 0504 5/2555 31/6/2555 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1181 ก.ร. 224 014 0504 1/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1182 ก.ร. 224 014 0504 2/2552 5/11/2552 เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานครูมีล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1183 ก.ร. 221 008 0504 3/2555 5/11/2552 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet Pro P1102 HP Laser Jet Pro P1102 (ปริ้นขาว-ดำ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1184 ก.ร. 221 008 0504 1/2552 9/21/2552 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet 1005 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet 1005 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1185 ก.ร. 221 008 0504 2/2553 1/6/2553 เครื่องปริ้นเตอร์ canon PIXMAMX 328 เครื่องปริ้นเตอร์ canon PIXMAMX 328 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1186 ก.ร. 221 008 0504 4/2559 5/28/2559 เครื่องปริ้นเตอร์ canon PIXMA MP 287 เครื่องปริ้นเตอร์ canon PIXMA MP 287 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1187 ก.ร. 221 008 0504 5/2559 5/28/2559 เครื่องปริ้นเตอร์ canon PIXMA MP 287 เครื่องปริ้นเตอร์ canon PIXMA MP 287 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1188 ก.ร. 221 008 0504 6/2559 5/28/2559 เครื่องปริ้นเตอร์ canon PIXMA MP 287 เครื่องปริ้นเตอร์ canon PIXMA MP 287 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1189 กร 221 036 0504 1/2559 28-May-59 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1190 ก.ร. 224 016 0504 1/2559 2 มิย 2559 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1191 ก.ร. 224 010 0504 6/2556 1/3/2556 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1192 ก.ร. 224 010 0504 7/2556 1/3/2556 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1193 ก.ร. 224 010 0504 8/2556 1/3/2556 โต๊ะครูขาเหล็ก โต๊ะครูขาเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Sticker ทะเบียนฯ
1194 ก.ร. 224 010 0504 9/2556 1/3/2556 โต๊ะครูขาเหล็ก